135 aangegeven wijze van toepassing en verder te volgen gedragslijn op Groot-Atjeh de volkomen onderwerping van Atjeli en Onderhoorig- heden tengevolge zullen hebben. Moge ik er in geslaagd zijn vooral de Regeering hiervan te overtuigen, doch ook al is het mij alleen gelukt om aantetoonen, dat ons tot dusverre niet slagen in de onderwerping van het dappere en vrijheidlievende Atjehsche volk uitsluitend moet geweten worden aan onze telkens terugkeerende, weifelende houding, aan ons telkens toonen van zwakheid, aan ons ongelooflijk optimisme en ons gebrek aan wilskracht om te volharden in een eenmaal aangenomen stelsel als dit van kracht getuigde, dan nog zal mijn werk niet nutte loos zijn geweest, want dan zal de Regeering begrijpen, dat het daar mede thans uit moet zijn en de beëindiging van dezen langdurigen krijg, en het tot orde en rust brengen van dit land, alleen geschieden kan door krachtigen dwang en een streng rechtvaardig bestuur, als ook, dat hiertoe alleen in staat is een man van karakter en groote individualiteit, tevens begaafd met een helder verstand, een juisten blik en snelheid van beraad, beleidvol troepenaanvoerder zoowel als krachtig bestuurder, een man, die onverzettelijk naar vaste door de Regeering voor te schrijven beginselen onwrikbaar op het doel afgaat en die er ten diepste van overtuigd is, dat de Atjehers zich nooit anders dan gedwongen zullen onderwerpen en dat slechts hijdie toont de macht te bezitten om zijn wil te doen eerbiedigende meester zal zijn, aan iviens bevelen zij zullen gehoorzamen. October 1892. J. B. van Heutsz.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 138