DE NIEUWE ORGANISATIE VAN 1IET WAPEN DER INFANTERIE. [Vervolg van blz. 81). Beschouwen wij thans de voorgenomen hervorming der veld-en depotbataljons, welker aantal resp. 18 en 4 blijft. Zooals bekend is, dagteekeut de tegenwoordige samenstelling dezer korpsen van 1877, in welk jaar de volgende beginselen werden aangenomen de compagnieën der veldbataljons zouden in het garnizoen geen o-rootere sterkte hebben, dan die waarmede zij te velde moesten trek- ken, dus 140 a 150 man; bij mobilisatie zouden zij de manschappen, die niet op expeditie konden gaan ongeschikten voor den velddienst, tijdelijk-absenten en zij, wier diensttijd binnen 4 maanden zou expireeren en die zich niet mochten of wilden reëngageeren, overgeven aan een der depot bataljons het incompleet bij het te mobiliseeren veldbataljon zou dan tevens worden aangevuld uit geoefende en valide manschappen van het depot bataljon zoowel in het garnizoen als te velde zouden de veldbataljons gere geld uit de depotbataljons de noodige aanvulling trekken; die depotbataljons zouden eindelijk al de recruten africhten en ook voorzien in de behoefte der garnizoens-infanterie aan valide en rninder- valide militairen. Aan deze zeer omvangrijke eischen hebben de 4 depotbataljons echter nimmer kunnen voldoen. Voor het completeeren van te mo biliseeren korpsen en vooral voor de aanzienlijke aanvulling, die zij steeds te velde noodig hebben, zijn steeds een groot aantal der op Java en Sumatra achterblijvende veldbataljons moeten worden ont bloot van valide soldaten. Slechts de belangrijke uitbreiding met

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 151