158 De nieuwe veldbataljons zullen dan al dadelijk bij het vertrek uit het garnizoen aan hun depotcompagnie moeten overgeven 99 of 118 man, naarmate het korps één of twee Europeesche compagnieën telt. Daarbij komen nu gaandeweg: nieuw-afgeëxerceerde mauschappen van de depotbataljons en zieken en gewonden, die van het oorlogs- tooneel worden geëvacueerd. De laatsten vooral zullen al spoedig de sterkte der depotcompagnie bovenmatig doen stijgen: na korteren of langeren tijd komen zij hersteld uit de ziekeninrichtingen en recon valescenten-oorden op de standplaats der depotcompagnie aan. Deze compagnie moet al verder zooveel mogelijk voorzien in de aanvulling van het expeditionaire korps door daarheen te dirigeeren alle manschappen, die van verschillende zijden weer beschikbaar komen. Zoolang de talrijke herstellenden nog niet te velde kunnen gezonden worden, moeten zij evenals de pas afgeëxerceerde recruten, die van de depotbataljons aankomen geoefend worden. Kortom, de depot compagnie zal niet alleen een omvangrijk maar evenzeer een gewichtig commando vormen, dat stellig aan een kapitein moest worden toe vertrouwd. Het groote verschil tusschen den bestaanden en den te scheppen toestand kan o. a. nog blijken uit de omstandigheid, dat de veld bataljons in Groot-Atjeh tegenwoordig uit den aard der zaak geen depotcompagnieën bezitten, daar zij alles kunnen afvoeren naar de depotbataljons; bij invoering der nieuwe formatie zal elk te Atjeh gelegerd korps echter een depotcompagnie ergens op Java of Sumatra moeten hebben, want de non-valeurs kunnen niet te Atjeh blijven. En welke sterkte zullen die depotcompagnieën wel meermalen vertoonen! Toch zegt de M. v. T. dat in de formatie geen personeel zal zijn uit te trekkeu voor die tijdelijke depotcompagnieën, die evenals thans zullen zijn op te richten. Di't vevenals thans'''' teekent öf onbekendheid met, of miskenning van den waren toestand, dien wij hierboven teekenden. Want de toekomstige depotcompagnieën zullen met de tegenwoordige niet anders gemeen hebben dan den naam. De garnizoens-infanterie zal voorloopig slechts minder belangrijke wijzigingen ondergaan, waarvan de M. v. T. als de voornaamste noemt:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 156