186 Een teelcen des tijds. Het Indisch Militair Weduwen- en Weezenfonds telde op 100 weduwen Kinderen van weduwen, Kinderen Tan hertrouwde weduwen, weezen, op 1 Januari 1871 125.3 7.3 144 °P 1881 97.5 97 18>8 °P 1891 87.3 5.8 18'9 °P 1892 81. 6.2 17 3 Commentaar overbodig. II eltevreden en het Waterlooplein in H begin van deze eeuw. Weltevreden is vroeger een buitenverblijf van de gouverneurs-generaal geweest. Mr. Pieter Gerardus van Overstraaten (1796-1801) liet daar een militair kampement aanleggen; de hoofdwacht stond toen in het midden van een groot plein, op de plaats waarop in 1828 een steenen gedenk zuil door een leeuw bekroond, ter gedachtenis aan den grooten veldslag van 1815 werd opgericht. Dit plein ontving bij publicatie van den Lui tenant-Gouverneur-Generaal Merkus de Koek van 7 April 1829 den naam „llein van Waterloo". Generaal de Koek bewoonde het huis, dat later door den Gouverneur-Generaal du Bus de Gisignies tot een Roomsche kerk verbouwd werd; de woning van den legercommandant werd ge vonden op de plek, waar thans het in 1834 gebouwde hospitaal wordt aangetroffen, terwijl vóór dien tijd de ziekeninrichting op de plaats stond, waar in 1837 het fort Prins Frederik is gebouwd. Het paleis, door Daendels in 1809 begonnen, stond, toen de Engelschen zich in 1811 van Java meester maakten, nog niet onder dak en werd eerst in 1828 door den Gouverneur-Generaal du Bus de Gisignies voltooid. Men vond toen nog geen enkele woning aan het Koningspleinop den weg naar Mr. Cornelis slechts twee of drie. De bij als briefbode. Men is nu onlangs in Frankrijk op de gedachte gekomen om de honigbij, Apis mellifese, aan krijgsdoeleinden dienstbaar te maken, door haar als overbrengster van depêches te gebruiken. De bij zal de duif alleen dan vervangen, wanneer het laten vliegen van deze niet geraden schijnt. Het is bekend, dat de bij, waar het korte afstanden geldt, een uit stekend vermogen bezit om zich te oriënteeren. Deze eigenschap in ver band met hare kleinheid, waardoor zij aan de opmerkzaamheid van den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 189