189 CORRESPONDENTIE. Metis. Aan Uw verzoek is op den 9en Januari jl. voldaan. Dr. J. Dornseiffen te Amsterdam. Uw brief van 22 December 1892 ont vangen; de noot onderaan bladz. 1023, Ind. Mil. Tijdschrift No. 11 van 1892, vermoedelijk ook voorkomende in den U gezonden overdruk, had geene be trekking op de beoordeeling der kaart van Sumatra maar op eene daaraan voorafgaande bespreking van de veld- portefeuille van den len luit. J. J Kraffi. Kapitein J. F. Breijer. Uw brief van 20 December 1892 ont vangen; het stuk „Een belangrijke badplaats" zal in de volgende afle vering worden opgenomen. Het eenige maanden geleden door U verzonden artikel met denzelfden titel is zeker verloren gegaan; het is ten minste niet in mijn bezit gekomen. Oud-lioofdofficier. Ontvangen. Aan de lezers van het Ind. Mil. Tijdschrift wordt medegedeeld dat het door den majoor J. B. van Heutsz geschreven opstel: „De onderwerping van Atjeh" binnenkort in boekvorm in den handel zal worden gebracht. Zij, die in afwachting daarvan, tegen betaling een overdruk van het geheele stuk wenschen te ontvangen, kunnen zich daartoe tot de Uit gevers, de firma G. Kolff Co, wenden. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 192