16 naar Loöng (Westkust). Hier diende hem het geluk, hij werd rijk en men noemde hem toen Daeng Mancoer Boegis. Zijn zoon, Tekoe Loöng geheeten, dien hij naar Groot-Atjeh zond, vestigde zich te Tanam nabij Hesoeh en trouwde met eene kleindochter van Soetan Mogal alias Sultan Iskander Sanie Mogajat Sjah. Deze Soetan Mogal was een zoon van Sultan Mohamad Iskander Sjah van Pageroeyoeng, en huwde te Atjeh met de dochter van Sultan Makota Alam Iskander Moeda (16061636), de latere vrouwelijke Sultan Tadjoe'l-Alam Nafiatoedin (1641 1675). Uit het huwelijk van bedoelde kleindochter met Tekoe Loöng werd een zoon geboren, Maharadja Lela Malajoe genaamd, die omstreeks 1723 de functie aan bet Atjehsche hof vervulde van ferdanamantrie bij den toenmaligen Sultan Djohar Alam Imadoedin Sjah een usurpateur evenals zijn voorganger Djemaloe '1 Alam en even als alle sultans na de 60 jarige vrouwenregeering, waaraan, zooals bekend is, in 1699 een einde gemaakt was door invloed van de streng Mahomedaansche partij in Atjeh. Toen Djohar Alam Imadoedin na eene zeer korte regeering 1723 stierf, lieten de hoofden uit de V Moekims Montassik, een hofgroote Sjanisoel Alam tot sultan uitroepen, doch de ferdanamantrie Maha radja Lela Malajoe, wist in eene vergadering van de hofgrooten, in de Balei Blerong Sri in den Kraton belegd, zijn zoon Potjoet Din tot sultan te doen verkiezen. Om nu de voorname gezaghebbende hoofden van Groot-Atjeh voor die keuze te winnen (omtekoopen), zond hij aan ieder der sagi hoofden van de XXII en XXYI Moekims 10 katies goud, aan T. Kadli Malihoel Adil 2, aan T. Neq Poerba van de IX Moekims en aan T. Xeq Radja Moeda Setia van Merassa ieder 5 katies, terwijl de panglimas- prang ter zee en te land mooie kleedingstukken ten geschenke kregen. Panglima Polim verjoeg toen sultan Sjanisoel Alam en in eene nieuwe in de Balei Blerong Sri belegde vergadering, werd Potjoet Din tot sultan uitgeroepen onder den titel van Sultan Maidin Achmad Sjah. Yan dezen tijd dagteekent de gewoonte, dat de sultans bij hunne troons bestijging 32 katies goud betalen, een geschenk, dat bekend is onder den naam van Djenamoe Atjeh. Sultan Alaïdin Aehmat Sjah was dus de eerste sultan uit het tegenwoordige geslacht, dat door omkooping op den troon gebracht was, maar nooit macht in het rijk bezeten heeft.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 19