207 rijk samen waren ingekomen, laat zich gemakkelijk uit de verhouding dier beide landen tegenover Duitschland verklaren. Overigens zal wel het weinig geschikte jaargetijde grootendeels de schuld moeten dragen van de geringe deelneming van het buitenland. Wellicht is het hieraan toe te schrijven, dat de resultaten van haar bezoek ge ringer zijn dan de commissie zich had voorgesteld. Eene andere omstandigheid, waardoor de tentoonstelling niet dat nut heeft kunnen hebben, dat men er van heeft mogen verwachten, is daarin gelegen, dat bij de uitstallingen niet is aangegeven de groep, waartoe zij behooren en niet elke groep afzonderlijk genummerd is. De inzendingen zijn, to oordeelen naar den „Nachtrag" in den catalo gus, doorloopend genummerd naar de volgorde van aanvraag om plaatsruimte of aankomst. Vandaar dat zij, bij gebreke van de noodige verdere aanwijzingen, moeilijk iu den catalogus zijn na te slaau. Bovendien zijn de verschillende groepen wel grootendeels bij elkander gebracht in dezelfde lokalen, doch er bestaan ook vele uitzonderingen op dezen regel. Terecht teekent dan ook de verslaggever in het Leip- ziger Tageblatt van 8 Februari, morgenedide p. 885, daaromtrent aan „Der Raum, in welchem die Fleischerei untergebracht ist, der Colon- „nadensaal, enthallt eine Reihe von Gegenstaenden, die zu jener nicht „im Entferntesten in Beziehung stehen. Das erschwert allerdings die „Uebersicht allgemein, zumal da man nach dem Katalog nicht die „kleinste Andeutung verreichnet findet in welchem der weit ausge- „dehnten Raumlichkeiten die objecte der einzelnen Gruppen stehen". Hierdoor mocht de commissie er zelfs niet in slagen, enkele voor werpen die zij verlangde te zien, onder de oogen te krijgen. Het drukke bezoek en het hierdoor somwijlen ontstaande gedrang maakten het, vooral in de middaguren, dikwijls onmogelijk de tentoon stelling met succes te bezichtigen. Om aan de opdracht te kunnen voldoen, worden achtereenvolgens in beschouwing genomen a. iustrumenten, steriliseer- en desinfectie-toestellen, verband middelen b. veldlazarettenten en lazaretbarakken c. transportmiddelen voor zieken en gewonden Dl. I, 1893. Ié

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 210