209 het aanleggen van het veroand met succes door het opleggen eener ijskap het ingewikkeld lichaamsdeel koel te houden. Zeer lichte en gemakkelijk te reinigen ziekenkribben, chirurgische bedkoetsen met suspensie-apparaten en beweegbare extensie-toestellen, keurige operatietafels, practische instrumentkasten, ziekenstoelen, enz. alle zeer geschikt voor Indië werden aangetroffen. "V ooral de kribben met suspensie- en extensie- apparaten verdienen ten volle de belangstelling van de chefs der hospitalen in Indië. Nog volmaakter op dit gebied zijn de „Mechanische Krankenbette" van Fran Katzoch in Weissenfels en het volmaaktste is zeker Dr. G. Bed,, s Pantokom de verbeterde v Hase-Becksche K rankenheber" Leindie voor behandeling van lijders met bekken-en extensie-ver banden bepaald uitstekend is ingericht. De prijs is M. 300— f 180 NCt. Al is het niet doenlijk en ook niet noodig in de Indische hospi talen alle zalen van een of meer dergelijke volmaakt ingerichte toe stellen te voorzien, geheel ontbreken mogen zij niet in de groote hospitalen. Enkele dienen er aanwezig te zijn voor zware zieken en gewonden, die er volstrekt behoefte aan kunnen hebben. Eene groote verbetering zou o. i. in de Indische hospitalen kunnen worden gebracht door de thans gebruikelijke z. g. n. spuwbalies, die onder of naast de kribben staan en wetenschappelijk onmogelijk gewor den zijn, te vervangen door de „hygiënische spucknapfe'' die wij op de tentoonstelling aantroffen en die te verkrijgen zijn bij Julius Aus- büttel in DüsseldorfOok Dr. Max Ihle uit LeipzigLindenau Berhardt str. 15 exposeert zeer goede spuwbakken, die met ontsmettende vloei stoffen gevuld worden. Het Xylolith („Steinholz") of houtsteen van Otto Sening Co. (Potschappel bij Dresdenwordt als practische vloerbedekking in zieken zalen zeer geroemd, daar het steeds dicht blijft en zeer gemakkelijk schoon te houden is. Heinrich Sachs FriedenauBerlinexposeert eene schoone verzameling van alle mogelijke geneesmiddelen in stiften. Aluin, sulfas cupri, nitras argenti, menthol, menthol-cocaïne, cuprum aluminatum en vele andere „stifte" zijn in een practisch bestek in den vorm van een verbandtaschje voor slechts M. 5. 3 NCt. te verkrijgen. In het taschje bevindt zich tevens een „Yerliingerungs- halter" waardoor de stiften voor cauterisatie in diepe holten kunnen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 212