211 - West-Europa met zijn zeer ontwikkeld spoorwegnet. Toch moet niet uit het oog verloren worden, dat ook Indië langzamerhand uit breiding geeft aan zijn versnelde vervoermiddelen. Voor zoover ons bekend, bestaat tot nog toe in Indië geen middel om zwaar gewonden per spoor te vervoeren, dat zelfs slechts in de verte aan de eischen voldoet, die daaraan uit een oogpunt van weten schap, van menschelijkheid, of zelfs maar van eigenbelang gesteld mogen worden. De gewonden werdeD indertijd op Atjeli van Oleh-leh naar Kota-Radja vervoerd in goederenwagens met stroo belegdde zwaarst gekwetsten lagen in ziekenkotten der marine. Hoewel de trein zoo langzaam mogelijk door de locomotief werd voortbewogen, waren toch de schokken daarmede niet te voorkomen, die men in eiken spoorwagon waarneemt, en die door niets werden gebroken. Ons moest dus wel in de eerste plaats de geëxposeerde „Salouwagen zum Krankentransport" der Kgl. Preuss. Eisenbahnbetriebs-direktion te Berlijn treffen, doordien hij ons toonde, wat er in dit opzicht gedaan kon worden, wat er zelfs in dit opzicht in Europa gedaan ivordt. Wij vonden dan ook in het bezichtigen van dien wagen en der overige „Hilfslazareth" en „Krankentransport" wagons aanleiding om den wensch uit te drukken, dat in dien geest ook voor Indië althans iets gedaan mocht worden voor het vervoer onzer zieken en gewonden. Ver zijn wij er hierbij van af zulke salonwagens te verlangen, waarin behalve de ruimte en gelegenheid voor verplegingspersoneel en materieel slechts plaats overblijft voor vier gewonden in den ganschen wagon, maar wel bleek ons, dat er in het eenvoudigste nog veel gedaan kan worden om te voorkomen, dat zieken en gewonden meer lijden dan onvermijdelijk is. Dat de kosten hiervan niet groot zouden behoeven te zijn, bewijst de „Hilfslazarethwagen" tentoongesteld door den Internationalen Verein zur Pfiege irn Felde venvundeter und erkrankter Krieger zu LeipzigAbteilung des Sachsischen Landes- vereinsIn den tentoongestelden wagen bevonden zich links en rechts van de schuifdeuren in de breedte van den wagen naast elkander drie draagbaren, waarvan de draagarmen in het midden gesteund werden door veeren, in den vorm van eeu cirkelboog gebogen. Boven de beide uitersten van elk stel dezer baren waren er twee opgehangen aan kettingen met veeren, zoodanig, dat ook bij deze de verticale

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 214