214 Zij kan hoogei' of lager opgezet worden, zoodat de gewonde desnoods in zittende houding kan worden vervoerd, als zijn toestand dit ver- eischt. De hangmat rust op een kruisstelsel van zeelen. Neemt men in aanmerking, dat deze draagbaar zooveel beter aan de billijke eischen voor ziekenvervoer voldoet, dan de z. g. n. tan- doe; geheel afgewerkt slechts 5 KGr. zwaarder weegt dan die hangmat, nl. 15 KG. en daarbij met geringe wijziging geschikt zou zijn te maken, hetzij voor een vervoermiddel in eiken goederenwagen der spoorwegen, zooals hiervoren werd beschreven, hetzij om op een on derstel van twee wielen te worden gewijzigd in een vervoermiddel in den trant van den bij 't Indische leger gebruikelijken lechofoor, systeem De Mooij, dan mag de prijs van 60 Mark per stuk, of van M. 55 33 N Ct. bij bestellingen van 100 stuks, niet afhouden van het nemen van een proef. De brancardhangmat, model Givijnse, kost, blijkens de prijslijst, voorkomende in de Algemeene Order van 1888, No. 69, p. 14, 10.20. Zonder bovenmatige verhooging van gewicht en kosten zou een kap aan hoofd- en voeteinden van de baar van Mannesmann kunnen worden aangebracht, ieder met een enkel dun metalen raam met scharnieren en linnen kappen, die boven het midden der baar zouden kunnen worden aangehaakt om den patiënt tegen de zon te beschutten. Wellicht ook ware de constructie van de verstelbare rugleuning eenigs- zins lichter te maken door het bezigen van dunner buizen, misschien wel van geringer metaaldikte dan thans gebezigd wordt (1). Boetcher en Haselau leveren een draagbaar uit Mannesmann buizen met een net van staal voor denzelfden prijs nl. 33. 't stuk. Meenden wij zonder voorbehoud de voorkeur te moeten geven aan de pas beschreven brancards, wij mogen niet nalaten er bij te voegen (1) Het nieuwe systeem van buizen te maken zonder naad door middel van twee onder verschillenden hoek tegen elkander indraaiende, gegroefde kegelwaisen, stelt door de bijzondere ligging, waardoor de atomen in de verschillende schichten van het metaal ten opzichte van elkander gebracht worden, in staat uiterst dunne buizen van bijzonder groot weerstandsvermogen te vervaardigen. Zie ter zake „Mittheilungen uier Geqenstanden des Artie, und Geniewesens" 1889. Heft 4. Notizen p. 91, 1890. Heft 11. p. 201 Glaser's Annalen fur Getoerle und Bauwesen, Berlin Ho. 311: Dingler's Polytechnises Journal, Augsb. Band 277 No. 1; Admiralty and Horse Guards Gazette Londen No. 287Iron, Londen No. 908.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 217