215 dat er van lager prijs op de tentoonstelling waren, die het voordeel van eenvoudige samenstelling aan gering gewicht verbonden, al is ons het juiste gewicht er niet van bekend geworden. Zoo had Köhler Co. te Iieidelberg zeer practische draagbaren tentoongesteld naar het sys teem van Stabsarzt Dr. Fröhlichdie slechts M. 29 f 17.30 NCt. kosten. Zij kunnen ingeschoven en opgerold door één persoon zeer gemakkelijk gedragen wordenzij zijn voorzien van een verschuifbaar hoofdkussen en verschaffen den gewonde een zich volkomen naar het lichaam voegend bed. Zoo ook kost de draagbaar (Armee-model) in gebruik bij het vBadisches Landeshilfsverein", met verschuifbaar hoofdkussen en daaronder aangebracht verbandtaschje, slechts M. 26 f 15.60; zij bestaat uit een stevig houten raam, bekleed met sterk bruin waterdicht linnende linnen onderlaag is tevens voorzien van een door riemen vast te snoeren dek voor den patiënt. Indien wij ons niet vergissen, dan was het gewicht van deze brancard evenwel 30 KG. Terloops vermelden wij nog de Trage mit Verdecksysteem Gerber die automatisch dicht vouwt, tentoongesteld door het Samariter-verein Köln,\ zij is echter vrij zwaar, ook zouden de aanschaffingskosten nog al hoog loopen. Yoor het vervoer van gewonden over zee kan weliswaar het ten toongestelde transportschip voor 72 zwaar gewonden, niet geschikt geacht worden, daar hier gerekend is op vervoer van zieken langs rivieren, waar een vaartuig dus niet sterk slingert, maar toch geeft dit nummer ons aanleiding om de aandacht der autoriteiten te vestigen op het eenvoudige en weinig kostbare stelsel van zwevende ziekenbedden, brancards of hangmatten in een enkel en alleen voor ziekenvervoer ingericht schip, waarin tevens alle gelegenheid tot aseptische wondbe- handeling op eenvoudige wijze is gegeven en waar voor goede verpleging door een opzettelijk daartoe opgeleid personeel wordt gezorgd. Het ziekenvervoer over zee toch laat in Indië evenveel te wenschen over als dat per spoor en te velde. Dit is de reden, waarom wij in het bijzonder over de zaken, die hierop betrekking hadden, in het breede hebben uitgeweid.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 218