216 d. Voedingsmiddelen voor den soldaat en de Truppenspeisungen". Bij het onderzoek naar wat de tentoonstelling op dit gebied aanbood, is zoowel onze aandacht gewijd aan de artikelen, die voor Indië geschikt voorkomen, als aan de wijze van verpakking. In het bijzonder is daarbij gelet op de voeding te velde. Die in de garnizoenen zal redelijker wijs zooveel mogelijk getrokken worden uit de voortbrengselen van het land. zoowel met het oog op de kosten van aanschaffing als op de omstandigheid, dat die veelal overeenkomen met de eischen van het klimaat. Gaat deze regel ook zooveel mogelijk op voor de voeding te velde, minder mag daarbij op de kosten gelet worden, wanneer op andere wijze beter voldaan kan worden aan de speciale eischen, die het verblijf te velde aan de verpleging stellen kan. De voedingstarieven voor het N. I. leger voorzien in de verpleging van den soldaat te velde en bevatten een ration „voor marschen, die met grooten spoed moeten geschieden" of voor 't geval geen voldoende transportmiddelen aanwezig zijn, dan wel het medenemen van een grooten transporttrein niet wenschelijk is. In het geval, dat in het geheel geen transportmiddelen kunnen worden medegenomen voor levensmiddelen, is evenwel niet voorzien. Nochtans dient men ook daarop verdacht te wezen. Op dagen van gevecht vooral mag de voeding van den man niet afhankelijk zijn van omstandigheden, die hij niet kan beheerschen. In alle beschaafde legers is hij in staat gesteld zich enkele dagen uit zijn ranselvoorraad te onderhouden, ook al kunnen hem geen levensmiddelen door den trein aangebracht worden. Die trein in alle omstandigheden met zich mede te voeren, zooals meestal in Aljeh het gebruik is geweest, legt de handelingen van de bevelhebbers aan onnoodige banden. De verpleging beheerscht zoodoende de strategische haudelingen geheel, in plaats van zich daarnaar te voegen binnen de grenzen van het mogelijke. Door den soldaat te voorzien van een ranselvoorraad worden de operatiën daarvan losser gemaakt en reeds daarom alleen is de invoering van een marschration, dat de man in zijn geheel zelf draagt, een vereischte. Het bewijs, dat daaraan ook in Indië behoefte gevoeld is, meenen wij te kunnen vinden iu de verplegingsmaatregelen met hard brood en bereid vleesch, die generaal van Swieten nam bij de landing op Aljeh

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 219