225 Op het proefveld heeft men het echter beter in de macht om het gemiddeld springpunt op de juiste plaats te brengen, dan io de werke lijkheid. Yerder gaan er met kleine springhoogten veel schoten verloren tengevolge van A. Zoo heeft men b. v. bij de normale springhoogte op 1500 M. met het bergkanon 1/5 A. en met de dubbele springhoogte slechts 1/20 A. Yooral bij het vuur op bewegende doelen is het voordeelig, indien het interval er niet nauwkeurig op aankomt en men groote strooken onveilig maakt. Maken de omstandigheden het weuschelijk om met kleine intervallen te vuren, z. a. bij gedekte doelen en bij kleine doelen op be kende artilleristische afstanden, dan kan men dat toch steeds blijven doen. Bovendien hebben de kogeltjes meer percussiekracht bij de projec tielen met kamerlading. Dit is geen te versmaden voordeel, omdat de Inl. vijand zich dikwijls dekt achter heggen en struiken, die de snelheid der kogeltjes belangrijk doen verminderen, ja, misschien wel geheel doen verloren gaan. Yerder heeft men bij projectielen met kamerlading het in de macht om ter verkrijging van grootere invalshoeken met kleine ladingen te vuren. Ten slotte is de spreidiugskegel van de G. K. T. met kamerlading nagenoeg vol; iets dat zeer de vuuruitwerking op kleine doelen zal verhoogen en op deze doelen schiet men dikwijls in Indië. Om met G. K. T. grens te schieten tracht men het doel in te sluiten tusschen 2 of meer springpunten of -{-, welke 50 M in T. van elkander verschillen of wel die met dezelfde T. zijn gedaan. De springpunten worden daarbij laag genomen om beter te kunnen obser- veeren. Dit doet men door de T. met 25 M. te vermeerderen, waar door men dan bij normaal brandende buizen de halve springhoogte verkrijgt. Het is echter volstrekt niet wenschelijk die vermeerdering van T. steeds klakkeloos toe te passen. Yuurt men b. v. op een vijand, die zich in een kampong heeft genesteld, dan kan men hooge springpunten zeer goed onderscheiden tegen de boomen. Men doet dan verstandig met de T. niet te ver meerderen. Door de lage springpunten toch heeft men veel minder kans op uitwerking van de grensschoten. En daar men in Indië

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 228