240 Door het gedurig vervoer te velde, zal men echter niet geheel kunnen voorkomen, dat alle buizen Van een en hetzelfde merk, wat brandtijd betreft, in verschillende conditiën geraken. De verschillen hieromtrent zullen echter, wanneer alle hierbovengenoemde voorzorgen worden genomen, niet groot zijn. Men zoude ook nog ter voorkoming van bederf de buizen in bladtin kunnen wikkelen, dat men er even voor het gebruik gemakkelijk kan afscheuren. Het bovenstaande samenvattende komt het mij voor, dat de volgende zaken ter verbetering der vuuruitwerking van de G. K. T. wel der overweging waardig zouden zijn: le. Te onderzoeken of de G. en G. K. T. dezelfde banen hebben. 2e. De G. K. T. met kamerlading in te voeren. 3°. De oplegging, distributie en beproeving der buizen te regelen, zooals hierboven werd aangegeven. 4e. Bij het regelen der T. die springhoogte als normale aannemen, welke op alle afstanden schijnbaar even hoog is. 5e. Het grensschieten met G. K. T. alsmede den overgang van het G. vuur tot het G. K. T. vuur te doen plaats hebben volgens de begin selen, in dit opstel aangegeven. MedanNovember 1892. W. J. Giel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 243