LEEKEN-IDEEËN OYER MILITAIR RECHT. Vervolg van blz. 606 van den Jaargang 1892) (Slot). Onder bovenstaand opschrift deelt G. op blz. 208 en volgende van den 22sten jaargang Anno 1891 van dit Tijdschrift ons verder mede, dat voor de Inlandsche soldaten de straf van rietslagen doel matig en noodig is, welke ervaring door hem bij een strafdetache- ment is opgedaan, waarbij naar het heet in een minimum van tijd men den onwilligsten soldaat kan herscheppen in een bruikbaar en handelbaar militair. Wij staan inderdaad verbaasd over die snelle transformatie, „metamorphose instantanée", dank zij den tooverstaf van een Saladijnwelke in den vorm van een rietstok zulke wonderen verrichten kan. Zij, die jaren achtereen in den krijgsraad zitting hebben genomen, zullen voorzeker van eene geheel andere meening zijn, gegrond op de veelvuldige gevallen van insubor dinatie, welke bij de te Klaten en Ngawi gevestigde strafdetache- menten wekelijks voorkomen. Het is bijna regel, dat de met riet slagen gestrafte militair, onmiddellijk na het ondergaan zijner straf van slagen, van de pijnbank opstaat en den superieur in rang, hetzij door woorden, gebaren dan wel feitelijkheden beleedigt. De krijgs raad neemt dan ook daarbij met rechtskundig oordeel verzachtende omstandigheden aan, op grond beklaagde door den opgewonden toe stand, waarin hij op dat oogenblik na het ondergaan der straf verkeerde, het misdrijf gepleegd heeft; terecht kan men zeggen, dat de straf- detachementen veeleer eene voortdurende provocatie tot insubordinatie opleveren. De lijfstraffen zijn reeds lang in de rechtswetenschap veroordeeld en vindt men inderdaad geen enkelen voorstander meer „Richtiges Schaffen ist ohne tiichtiges Lemen gar nicht möglich".

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 244