249 te voorzien, berustende op het beginsel, dat eene afwijking van de regelen van het algemeene recht omtrent die onderwerpen alleen behoort te geschieden, als de militaire wet uitdrukkelijk eene afwijking eischt. Hoe G. van eene andere meening kan zijn, komt ons weinig begrijpelijk voor. Ende hiermede kunnen wij voor ditmaal onze beschouwingen ein digen, in afwachting tot G. zijne „leeken-ideeën over militair recht" weder zal bekendstellen, die wij met belangstelling te gemoet zien, al mogen wij, in enkele opzichten, met den schrijver van meening verschillen, gedachtig aan het: du choc des opinions jaillit la vériré- 's GravenhageNovember 1892. Metis.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 252