261 Voorts kwam bij de trefkansproeven aan het licht, dat de trefkans bij snelvuur niet geringer is dan bij gewoon vuur; zelfs was in het eerste geval bij het korte kanon de trefkans in hoogte gemiddeld gunstiger. De verkregen trefkansen waren zeer bevredigend; in nog hoogere mate was dit het geval met de uitwerking. De proeven, de uitwerking betreffende, werden genomen tegen drie cavalerieschijvenbreed 30 M., in colonne met 20 M. afstand. De genomen proeven zijn zeer talrijk; Krupp neemt alleen die iu be schouwing, welke in tegenwoordigheid vau artillerie-officieren van verschillende mogendheden zijn genomen. Bij de beoordeeling van een snellaadkanon geeft die uitwerking den doorslag, die in een bepaalde tijdruimte kan verkregen wordenvan belang is dus in de eerste plaats het aantal scherpe treffers per minuut dit bedroeg met granaten 340, met granaatkartetsen 1313, vurende op den middelbaren gevechtsafstand van 2000 M. Krupp wijdt hier eene interessante beschouwing aan de aanwinst in uitwerking, verkregen door invoering van snellaadkanonnenhij ver gelijkt daartoe het beproefde geschut met het gewone 8 cM. veldkanon. Natuurlijk is bij laatstgenoemd kanon het aantal treffers per schot grooter; maar een veldkanon van 8 cM. L/29 of L/26 zal per minuut, zelfs bij geremd vuur, goed richten vooropgesteld, hoogstens 2 schoten per minuut kunnen afgeven. Dit nu geeft een groot verschil in het nadeel van gewone niet snelvurende kanonnen. Waar wij zooeveu met het snellaadkanon 340 werkzame treffers per minuut verkregen, gaf het niet-snelvurend kanon slechts 244 werkzame treffers; waar wij 1313 werkzame treffers verkregen, gaf het niet-snelvurend kanon slechts 437 werkzame treffers (1). Men deuke zich, om een denkbeeld van de uitwerking eeuer batterij te krijgen, deze getallen met 6 vermenigvuldigd. Alvorens de proeven in Oldebroek en te Scheveningen te volgen, (1) Deze getallen 244 en 437 behooren bij het lange 8 cM. veldkanon (van 29 kalibers); voor het korte (van 26 kalibers) zijn zij nog ongunstiger t. w. 171 en 394. Kort samengevat bedraagt de uitwerking per minuut van het granaatvuur van een 6 cM. snellaadkanon het 1£ k 2 voud en van het GKT vuur het drievoud van dat van een niet-snelvurend 8 cM. veldkanon. Voor kalibers beneden 8 cM. is de ver houding nog ongunstiger.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 264