276 Deze bijdrage moet aan den directeur worden overgemaakt vóór of op den laatstee dor maand volgende op die, waarin het lid de kennisgeving ontvangt. Art. 24. Komen er meerdere paarden in één maand te sterven, dan hebben de uitkeeringen in volgorde der verliezen plaats, zoodanig dat de bijdrage van elk lid niet meer dan éénmaal 's maands gevorderd wordt. Art. 25. Geen lid kan de uitkeering vorderen, alvorens de bijdragen van alle leden geïnd zijn. Het Bestuur kan echter de uitkeering bij gedeelten doen, wanneer er met het overmaken der bijdragen van leden buiten Batavia te veel tijd verloopt. E. De bijdragen. c Art. 26. Ieder, die zich als lid laat inschrijven, betaalt 1.entree tot tegemoetkoming in de administratiekosten. Eenmaal die entrée betaald hebbende, wordt deze bij inschrijving van een nieuw paard niet meer gevorderd. Art. 27. Bij verlies van een paard wordt de aan den eigenaar uit te koeren som door het Bestuur omgeslagen over de overige leden, met dien verstande, dat de bijdrage, van ieder lid te vorderen, niet meer mag bedragen dan f 10.in eens en per paard. Art. 28. Een deelnemer, in gebreke blij vende zijne verschuldigde bijdra gen te voldoen, houdt op lid der Vereeniging te zijn en kan nimmer meer lid worden. Art. 29. Het Bestuur kan over het fonds ter bestrijding van admini stratiekosten beschikken, om de uitkeeringssom spoedig aan den daarop rechthebbende te kunnen uitbetalen, wanneer met het innen van enkele contributiën van buiten Batavia wonende leden te veel tijd verloren gaat; de schade, welke daaruit mocht voortvloeien, komt ten nadeele van dat fonds. Art. 30. Alle onkosten tengevolge van het overmaken van gelden komen voor rekening van de leden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 279