282 Een weelderige organisatie. De sterkte van het leger in Brazilië is voor 1893 vastgesteld als volgt: 4 maarschalken, 8 divisie-generaals, 17 brigade-generaals, 60 kolonels, 79 luitenant-kolone's, 142 majoors, 438 kapiteins, 490 luitenants, 660 onder luitenants en 24877 minderen, waaronder ongeveer 600 leerlingen van de militaire scholen. Jaarlijks worden 3000 recruten ingelijfd, meestal vrij willigers; wordt hierdoor het getal niet bereikt dan worden de overigen door loting aangewezen. Yan af 1893 is de diensttijd vastgesteld op 5 jaren, na afloop hiervan kunnen de manschappen zich, minstens voor 2 jaren reëngageeren. De soldij van een vrijwilliger bedraagt l1/^ maal die van een loteling, na afloop der 5 jaren in dienst blijvende wordt de soldij verdubbeld, terwijl de manschappen die in dit geval verkeeren, bij het verlaten van den dienst een stuk grond bekomen. Het leger bestaat uit 36 bataljons infanterie van 4 compagnieën, 12 regimenten cavalerie van 4 eskadrons, 2 eskadrons trein, 5 regimenten veld artillerie van 4 batterijen van 6 stukken, 5 bataljons vesting-artillerie van 4 batterijen en 2 bataljons genietroepen, elk samengesteld uit 2 compagnieën mineurs en sappeurs, 1 compagnie pioniers en 1 spoorweg- en telegraaf- compagnie. De infanterie is bewapend met het Comblain-geweer. M. 1874, dat echter weldra door een klein kalibergeweer, waarschijnlijk Krag- Jörgensen zal worden vervangen. De bewapening der cavalerie bestaat uit karabijn (Winchester of Spencer), sabel en lans. Het veldgeschut, een verouderd kanon van 7.5 cM. zal binnen kort worden vervangen. Militair Weekblad. Een beroep op eenige inwoners van Batavia. N°. 28. Rijswijk, 14 Mei 1816. Ik neem de vrijheid, mijnheer, U te verzoeken, ol gij de goedheid zoudt willen hebben, evenals onlangs, om een paard voor eenen officier te willen lenen, naar dien de troepen op Z. M. linieschip de Amsterdam geëmbarkeerd, op heden zullen landen. Indien dit paard tegen 3 uren aan de werf konde zijn, zoudt gij ten hoogsten verplichten. De Majoor aide de camp van Zijne Excellentie den len Commissaris Generaal (w.g.) Nahuijs.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 285