286 Aanvankelijk werden ter beproeving twee soorten uitgezonden, namelijk het TT alsroder en het A'oóe^kruit, terwijl later nog eene derde soort het Troisdorfkrmt ontvangen werd. Het is de laatstge noemde soort, welke tot de samenstelling der munitie van het nieuwe repeteergeweer is aangewend. Alvorens tot de vermelding der proeven over te gaan, laten wij hier eene korte beschrijving dezer drie kruitsoorten volgen. Het TT7alsroderkvmt behoort tot die soortenwelke nagenoeg uitsluitend uit zuiver schietkatoen bestaan. De organische structuur daarvan is volkomen vernietigd door het in eenig oplossingsmiddel op te lossen (azijnaether) en dit daarna weer te doen verdampen. Het komt voor in den vorm van geelbruine, harde, hoornachtige schilfers, die de gedaante hebben van een vierzijdig prisma ter hoogte van 0.3 mM. met 1.5 mM. zijde, 't Gewicht van een korrel bedraagt ongeveer 0.001 gram. Het bezit een aangenamen aetherischen geur, overeenkomende met dien van azijnaether, welke stof alzoo kennelijk bij de fabricage is gebruikt en niet volledig is uitgedreven. Hoewel soortelijk zwaar der dan water (s. g. 1.60) kost het toch moeite het daarin te doen bezinken, daar de korrels met het oog op hare lichtheid en groot oppervlak slechts bezwaarlijk den samenhang van den vloei- stofspiegel kunnen verbreken. Aan de lucht ontstoken, verbrandt het langzaam en kalm met een heldere gele vlam, zonder rook te verspreiden. De voortgang van het verbrandingsproces is zóó lang zaam, dat men het gemakkelijk door blazen of met behulp van een waterstraal stuiten kan. Het is in water zoo goed als onoplosbaar en is dan ook na te zijn bevochtigd en daarna te zijn gedroogd nog even bruikbaar als voorheen. Het is zeer gemakkelijk met eene gewone vlam, b.v. met een lucifer tot ontsteking te brengen even eens met behulp van een knalpraeparaat. Daarentegen is de ontste king met behulp van electrische vonken zeer moeielijk. Bij lang zame verwarming ontploft het bij circa 170°C. Het Nobelkruit daarentegen behoort tot die praeparaten, welke gedeeltelijk uit schietkatoen, gedeeltelijk uit nitroglycerine bestaan. Het komt voor in de gedaante van kubusvormige korrels, die met eene geringe hoeveelheid graphiet geglansd zijn. De korrels zijn zoo zacht, dat zij met den nagel gesneden kunnen worden. De dichtheid

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 289