288 De ladingen waren steeds op een korrel nauwkeurig afgewogen. De uitkomsten dezer snelheidmetingen zijn op het eind van dit opstel in een tabel samengevat Gelijk men daaruit zien kan, is het onderling verschil tus8chen de bewaarplaatsen meestal onbeteekenenddan eens vertoont het Soerabaja kruit de hoogste snelheden, dan weer dat van Salatiga enz. Men is gerechtigd hieraan de conclusie te verbinden, dat het ten aanzien van het ballistisch vermogen er weinig op aankomt, waar het buskruit wordt opbewaard. Om echter meer tastbare uitkomsten te verkrijgen, werden verschil lende proeven genomen, waarbij het buskruit kunstmatig aan sterkere klimaatsverschillen werd blootgesteld. In de eerste plaats werd de maximumhoeveelheid vocht bepaald, die zich op het oppervlak der korrels condenseeren kan. Dit onder zoek geschiedde in dier voege, dat eene hoeveelheid van iedere kruitsoort geruimen tijd in een atmosfeer werd geplaatst, die geheel met water damp verzadigd was, waarna het kruit boven chloorcalcium werd gèdroogd. Als maximum vochtgehalte werd toen gevonden Walsroderkruit 1.6 °/0 Nobelkruit 0.9 Troisdorfkruit 4.7 Het hooge percentage bjj de laatstgenoemde kruitsoort is ongetwijfeld een gevolg van de groote hoeveelheid graphiet, die daarbij op de korrels voorkomt. Het is echter voldoende het buskruit gedurende een uur tijds in de zon te plaatsen om nagenoeg alle waterdamp weer te verwijderen. kDe invloed van het vochtgehalte op de aanvankelijke snelheden is bij het Nobelkrmt gering, bij het Walsroder en bij het Troisdorfkruit daarentegen zeer belangrijk. Blijkens gehouden schietproeven kan de vermindering in aanvanke lijke snelheid die hiervan het gevolg is, bij het W alsroderkruit omstreeks 30, bij het Troisdorfkruit meer dan 80 M. bedragen. Bovendien doet zich bij laatstgemelde kruitsoort het verschijnsel voor, dat men tusschen die snelheden abnormaal groote verschillen krijgt, zoodra het vocht gehalte tot het maximum bedrag nadert. Zoo werd b.v. bij een schietproef met Troisdorfkruitwaarbij het vochtgehalte 4.66 °/0 bedroeg, een grootste onderling verschil van 120 M. gevonden, terwijl

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 291