297 Hiertoe wordt beschikt over 94 koelies onder 4 mandoors en 1 Eur. opzichter. Aan het detachement worden toegevoegd: 1 hospitaalbediende met 4 tandoes en 8 koelies. Ieder man eveneens elke koelie is voorzien van ketoepat, sambal en gezouten eieren voor één maaltijd. Bespreking en wijze van uitvoering. Wij onderstellen dat gedurende het eerste gedeelte van den marsch ten gevolge van door den vijand aangebrachte hindernissen groote vertraging is ondervonden zoodat het transport, het terrein door de kaart voorge steld, eerst bereikt den 6en October ten 5 ure N.M. Op dat tijdstip bevindt het transport zich ten Noorden van kampong Kassoe Malang, de krachten der koelies zijn zoodanig uitgeput dat het doel van den marsch dien dag niet meer kan worden bereikt, zoodat de transport commandant (in het vervolg voorgesteld door T. Ct.) verplicht is naar eene geschikte bivouakplaats om te zien. Een teeken voor „terrein is veilig" is vóór den afmarsch vastgesteld. Op het terrein komende, door de kaart voorgesteld, marcheert men in den volgen den vorm:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 300