302 Den volgenden morgen om half zes worden de koelies en het niet op wacht zijnde gedeelte van den troep zonder hoornsignalen gewekt en daarna alles snel voor den afmarsch gereed gemaakt. Is men hiermede gereed, dan rukken wacht en schildwachten in en de sectie-indeeling vervalt. Dezelfde marschformatie als den vorigen dag wordt aangenomen en voor de veiligheidstroepen worden zooveel mogelijk kader en manschappen gekozen die de le sectie uitmaakten, daar dezen de langste rust genoten. Voor de wijze waarop verder de veiligheidsdienst verricht wordt, meenen wij te kunnen verwijzen naar het Ie voorbeeld (Zie I. M. T. No. 7 van 1892 blz. 625 e.v.) Het daar behandelde peloton, tot versterking eener colonne in Tji- Mangkoe uitgezonden, beweegt zich langs denzelfden weg als het hier beschouwde transport. Ook de rust kan bij het meer Tji-Salak gehouden worden en do veiligheidsmaatregelen gedurende die rust kunnen op overeenkomstige wijze als bij het peloton genomen worden. Te Si Moga aangekomen, meldt de T. Ct. zich bij den bivouakcommandant, rapporteert omtrent de ondervonden vertraging van den marsch, verzoekt dat voor den troep en de koelies terstond eten moge bereid worden en vraagt verdere bevelen. Jhr. H. A. A. Meijer

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 305