306 dagelijks 20, 25 treinen met 1000 a 1600 man uit één enkele rich ting op een station aankomen, en dat zij daar in den kortst moge- lijken tijd moeten worden gespijzigd met een middagmaal. In Indië zullen dergelijke omstandigheden zoo al, dan toch zeker niet in die mate voorkomen, vandaar dat die „Truppeuspeisungen" ons veel minder belangrijk toeschenen. Evenwel hadden zij voor ous dit nut, dat bij de bereiding de meer practische sluiting aan het licht kwam der conserven-blikken voor het Nederlandsche leger. De blikken toch, te Leipzig gebezigd, waren alle met ingelaten of omvattenden bodem, en met omvattend deksel. Om ze te openen moesten dus verscheidene blikopeners (visch model) gebezigd worden. Van derge lijke werktuigen zijn dan ook alle „Korporalsehaftsführer" voorzien. De Nederlandsche legerconserven zijn met bandsluiting en een sleutel voorzien, waardoor elk man zijn blik openen kan, en dus van anderen onafhankelijk is. De blikken zijn bovendien voor een volgen den keer bruikbaar. Men kan hiertegen aanvoeren, dat de kosten voor het vervaardigen der blikken hooger zijn dan anders noodig zou zijn, doch deze moet men onder de noodzakelijke oorlogskosten rekenen. Toch zou een kleine wijziging in het model van het blik wellicht gunstigen invloed kunnen uitoefenen op den aannemingsprijs. Men zou nl. de aannemers kunnen toestaan den bodem en de wanden dicht te velzen in plaats van ze enkel te soldeeren. Dit kan grooten- deels machinaal gebeuren, zou dus tijd en ook soldeerselkosten sparen. Als schaduwzijde wordt genoemd, dat de blikken dan minder sterk zouden zijn eu de bandsluiting veel minder gemakkelijk om den nu niet meer cirkelvormigen omtrek kan worden aangebracht. Het eerste nu komt ons onwaarschijnlijk voor, en wat het laatste betreft, de ondervinding zou moeten leeren, of hieruit op den duur schade voor den inhoud moet voortvloeien. In ieder geval wordt deze wijze van vervaardigen door vele groote fabrikanten van verduur zaamde levensmiddelen in Nederland voor hun particulier debiet gevolgd. Wanneer men de blikken gedurende eenige weken na aflevering in de magazijnen in observatie houdt, of ze, bij gebrek aan de daarvoor noodige bergruimte, gedurende enkele dagen aan de voor de ontwik keling van bacteriën meest gunstige temperatuur blootstelt, en den leverancier aansprakelijk houdt voor blikken, die deze proef niet

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 309