313 4°. de grootst mogelijke lichtheid, met het oog op de afmattende tropische hitte 5°. het geringst mogelijk geleidingsvermogen voor warmte, zoodat de drank frisch blijft. Wat sub 1, 4 en 5 betreft, voldoet de houten veldflesch zeer goed. Nadeelen echter zijn de scherpe kanten aan boven- en onderrand in het lichaam van de flesch. Niet alleen kunnen er onreinheden niet in waargenomen worden, anders dan door den reuk, maar het hout moet op den duur zelf tot bederf overgaan, als de flesch niet steeds gevuld is. Blikken veldflesschen voldoen alleen wat sub 4 betreft, maar dan zeker ook tot nog toe het best aan de eischentoch zou een veldflesch van aluminium waarschijnlijk lichter zijn. Dit metaal toch heeft slechts een soortelijk gewicht van 2.7, terwijl elk ander metaal in de industrie, minstens driemaal zoo zwaar is. t Is volkomen ongevoelig voor zwakke zuren, wat niet gezegd kan worden van het vertinsel van het blik, dat bovendien meestal lood bevat; het soldeersel bevat dit altijd en soms in hooge mate. Daarentegen is aluminium zeer gevoelig voor alcaliën, die echter als regel wel zelden in groote hoeveelheden in den drank van den soldaat zullen voorkomen. Het is bij gelijk volume niet duurder dan koper. Evenwel verdienen veldflesschen van glas o.i. de voorkeur, daar zij zoowel voor zuren, als voor alcaliën ongevoelig zijn in de verdunning, waarin die in dranken voorkomen. Wat sub 2 en 3 gestelde eischen betreft zijn zij het alleen, die daaraan voldoen. De eigenschappengenoemd sub 1 en 5 kunnen zij verkrijgen door een omhulsel, dat voldoende weerstandsvermogen bezit, en tevens slechte warmtegeleider is, en zelfs dan behoeven zij nog niet te zwaar te zijn en voldoen zij dus ook vrij wel aan den onder 4 gestelden eisch. Wat nu den aard van dit omhulsel betreft, ons komt het voor dat het in Indië gebruikelijke van vlechtwerk noch bijzonder veel weerstand tegen de warmte van de lucht noch tegen stooten aan biedt. Beter ware o.i. een omhulsel van zwaar vilt of van aluminium. Een metalen doos, zooals in enkele legers gebruikt wordt, komt ons wel practisch voor, daar de flesch er bij reiniging uitgenomen kan worden, maar ze is zwaar, wil zij sterk zijn; alleen bij aluminium

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 316