328 - Hoofdoefeningen (5 schoten per oefening). „8 verschillende oefeningen op 150, 200 en 250 M. op gevechtsdoelen „(figuurschijf) en ééne oefening op 400 M. op eene schijf van 2 M. breedte. (Over het te nemen mikpunt zal ik later spreken.) Vooroefeningen 2" klasse (3 patronen per oefening). „1 oefening op 100 M., 2 op 150 M., do beide eerste opgelegd, de „laatste uit de vrije hand, doel cirkelschijf met zwaardere voorwaarden „dan bij de 3e klasse. Hoofdoefeningen 2e klasse (5 patronen per oefening). „Met eene kleine wijziging dezelfde als die der 3e klasse, doch met „zwaardere voorwaarden. le Klasse. „Voor- en hoofdoefening gelijk de 2e klasse, doch zwaardere voorwaarden. „De laatste oefening in elke klasse is eene oefening met magazijnsvuur, „aanvankelijk met slechts 2 patronen". Officieren en onderofficieren, welke aan alle voorwaarden der le klasse tweemaal voldaan hebben, vormen de „bijzondere schietklasse" wij zouden zeggen scherpschutters. Manschappen kunnen in de 3 jaren die zij dienen geen scherp schutters worden, bij ons al in het le jaar, als ze niet al te groote krukken zijn, maarwat wordt dan ook van onze „schutters" gevergd Doch hierover later. Over het gebruik van het vizier en het te nemen mikpunt wordt hot volgende gezegd: „Het standvizier heeft een vizierschot op 250 M., de kleine klep op 350 M. „de overige vizieren op de afstanden overeenkomstig hunne benaming. Bij „het gebruik der vizieren zijn evenwel, behalve de eigenaardige fouten „van elk geweer, de invloed der lucht alsook de toestand der munitie van „invloed en moet de schutter steeds dat vizier kiezendat hem de beste kans van treffen op het te beschieten doel geeft. De schutter moet er naar streven in het midden van dat deel van het „doel te treffendat hem volgens afmeting in hoogte en breedtede zekerste uitwerking laat veronderstellen. Het mikpunt is dientengevolge in, onder of boven het bedoelde tref punt „te zoekenen tevens door, overeenkomstig de gemaakte opmerkingen, het „mikpunt hooger, lager of zijwaarts te wijzigen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 331