332 Het lezen van wat daaromtrent in het Duitsche voorschrift gezegd wordt en de wijze waarop dat plaats heeft, is wel de moeite waard, het zou mij te ver voeren om het uitvoerig hier te behandelen; alleen wil ik nog even aanteekenen, dat den man daar ook op het terrein een voorstelling wordt gegeven van de kogelbaan, door eenzelfde schot door verschillende, op onderscheidene afstanden achter elkaar geplaatste schijven te doen gaan. Wanneer ik hieraan nog toevoeg, dat van den geheelen voor de schietoefeningen toegestanen munitievoorraad 45 patronen per man worden bestemd voor het gevechtschieten en wel 15 voor het indivi dueel, en 30 voor het gezamenlijk vuur, terwijl alle andere patronen gebezigd worden voor de individueele opleiding, dan heb ik, meen ik, een globaal overzicht van de schietopleiding in het Duitsche leger gegeven. Ziedaar dan een opleidingsstelsel tot veldschutter waar alles in 't werk gesteld wordt om goede „schutters" te verkrijgen, den man te leeren zijn geweer goed te gebruiken, goed te richten en een goed begrip te krijgen van de capaciteit van zijn wapen bij goede en deugdelijke aanwending. In dat leger schijnt men er dan toch wel innig van overtuigd te zijn, dat, om goed schietende infanteriete verkrijgen, eene eerste voorwaarde is den infanterist tot goed en oordeelkundig „schutter" op te leiden en dat met goed indivudueel geoefende schutters ook goede salvo's zullen verkregen worden en beter en gemakkelijker vuurdiscipline te onderhouden is. Trouwens alle z.g. voorstanders van het bundelvuur spreken indirect diezelfde stelling uit, waar ze aantoonen, dat de uitkomsten bij het bundelvuur van goede en zeer goede schutters zooveel gunstiger zijn dan die van middelmatige schutters. Laten wij nu eens, eenigszins vergelijkenderwijze, zien hoe de opleiding bij ons is. Al dadelijk valt. dan in het oog, dat wij precies de tegenover gestelde methode volgen van die in het Duitsche leger. In dat leger laat men den eerstbeginnende (nadat hem eerst practisch eene voorstelling is gegeven van de afwijkingen van het trefpunt ten opzichte van het mikpunt, verschillend bij verschillende

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 335