351 Hetgeen ik hier nu opgemerkt heb aangaande het maken van passen en het niet om beurten aanvallen, is volstrekt geen nieuwtje. Reeds voor mij is ten opzichte van het bajonetschermen op de noodzakelijkheid gewezen van eeue betere nabootsing dei' werkelijkheid bij het trekken. Ik bepleit die noodzakelijkheid nogmaals voor de andere wapenen. De luitenant de Koek van Leeuwen kwam in zijn opstel tot de slotsom, dat tot betere nabootsing der werkelijkheid noodig is: 1°. dat de strijdende partijen werkelijk op elkander inioopen 2°. dat niet elke partij om de beurt aanvaller is; 3°. dat het gevecht gestaakt wordt, nadat de eerste voilé stoot (houw) is toegebracht. Hoewel het niet noodig is, dat na een vollen stoot (houw) hot gevecht gestaakt wordt, is het echter zeer góed, dat de onderwijzer de leerlingen aandachtig maakt op het groote gewicht van den eersten stoot (houw), en ze na elk treffeu het gevecht als het ware op nieuw laat hervatten. Zij zullen daardoor voorzichtig worden en zich wel wachten, maar in het wilde te steken of te houwen. Zou er nu eeue methode zijn, die bovengenoemde bezwaren opheft? In Holland is de handleiding van Siebenhaar reeds door twee andere gevolgd, één van 1884, veel te beknopt en waarin veel goeds van de vroegere werd uitgelaten, en één van 1890. Dit laatste voorschrift is beter, neemt het onderricht aan klassen slechts aan, gedwongen door het klein getal onderwijzers, doch leert geeue aanvallen in den marsch en zegt te weinig van de verrassiugssteken (houwen). Hieraan nu komt de zoogenaamde Frausche methode tegemoet. Fransehe methode in Holland ingevoerd. 1°. Door civiele schermmeesters. Het is reeds jaren geleden, dat eenige schermmeesters trachtten deze methode in Holland ingang te doen vinden. Op bijna geen enkel gebied van sport stonden de Hollanders bij hunne naburen achter. Met wielrijden, schaatsenrijden, roeien, zwemmen, kwamen zij steeds eervol uit het strijdperk. Met schermen alleen was men in het buitenland genoodzaakt de Hollanders onderling in hunne eigen methode te laten kampen, eene methode zoo geminacht door de naburen, dat een vermaard Belgisch professeur d'armes, Eugène

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 354