356 inzien, dat mijne bewering, als zou schermen vlug en helder naden ken vordereu en ontwikkelend werken op de karaktereigenschappen, niet te gewaagd is. In het aanhangsel van Siebenhaar wordt trouwens ook gezegd, dat de geestvermogens bij doelmatig schermon- derwijs versterkt en gescherpt zullen worden, zelfs bij het min ontwikkeld kind. Eene redewisseling scherpt ook het verstand, doch het schermen geeft het voordeel, dat elke onlogische redeneering tastbaar wordt gemaakt. Een steek op de borst, een mislukte aanva°l wijst niet altijd op een gemis aan vlugheid, maar ook dikwijls op een falen in zijne redeneeringen. Men zal bijvoorbeeld opgemerkt hebben, dat de tegenpartij een paar maal links heeft nagestoken en rekent daar ook de derde maal op; doch nu gaat de tegenpartij plotseling onderdoor en treft rechts. Dit alles zij genoeg om de noodzakelijkheid aan te toouen van persoonljjk onderwijs bij het schermen. 2°. Passen. In de tweede plaats worden er bij het partijschermen op Eransche methode passen gemaakt, waardoor het veel meer de werkelijkheid nabijkomt. In de lessen moeten daarom ook de aanvallen en parades in den marsch geleerd worden. Het partijschermen tusschen perso nen van ongelijke lengte wordt hierdoor ook mogelijk. Deze kunnen niet op hunne plaats blijven en willen het ook niet, doch zijn bij de nu gevolgde methode er toe gedwongen. De langste wil achteruit om ruimte te hebben voor zijne handelingen, de kortste wil ook achteruit om meer tijd te hebben voor de parades, doch moet weer vooruitkomen om te kunnen aanvallen. De laatste moet wel zijne kracht zoeken in het maken van vlugge passen om niet alles van het systeem verdedigen en vlug nasteken te verwachten. 3°. Geene beurten afwachten. In de derde plaats is men bij de Eransche methode niet gedwon gen onder het partijschermen zijne beurt af te wachten. Van elke gelegenheid mag gebruik gemaakt worden. Ook hierdoor komt ze meer het werkelijke gevecht nabij. Men heeft wel beweerd, dat hier door leelijk schermen wordt geleerd en dat geldt ook zeker, wanneer men slecht geoefenden te vlug laat trekken. Goede schermers zijn

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 359