383 valhoogte van gemiddeld 0.5 M. reeds voldoende om een explosie in het leven te roepen. Tevens bleek, dat niet alleen een bepaald arbeidsvermogen vereischt werd om ontploffing te veroorzaken, maar ook dat de snelheid van botsing, of wat op hetzelfde neerkomt, de valhoogte niet beneden een zeker minimum mag dalen. Indien b. v. een valgewicht van 1 KG. van eene hoogte van 0.7 M. valt, zal dit het Walsroderkrxxn doen explodeeren, neemt men daarentegen een valgewicht van 10 KG. en een valhoogte van 0.6 M. dan blijft het kruit ongedeerd, niettegenstaande het arbeidsvermogen van het laatste gewicht ruim achtmaal grooter is. De detailregeling der proeven met stilzwijgen voorbijgaande, vermelden wij hier enkel, dat voor de minimale valhoogten, waarbij nog ontploffing werd gecon stateerd, de onderstaande bedragen werden verkregen Koper op koper of messing op messing 1.20 0.70 0 75 Hieruit blijkt voldoende, dat men bij de behandeling met deze kruitsoorten niet te voorzichtig kan zijn en dat het gebruik zelfs van koperen of messingen gereedschappen zooveel mogelijk moet worden vermeden. Het Walsroderkrmt vertoont de meeste stabiliteit; het Troisdorf kruit staat ook hier weer achteraan. Intus8chen mag hierbij niet worden voorbijgezien, dat de on fingen, die men op deze wijze in het leven kan roepen, een buiten gewoon locaal karakter dragen. Alleen die korrels ontploffen, welke rechtstreeks door de botsende oppervlakken worden getroffen en bij de honderde proefnemingen, welke ten aanzien van dit punt gehou den zijn, is het nooit gelukt het omliggende kruit te ontsteken. Dikwijls zelfs is slechts een gedeelte van een korrel ontploft, terwijl de niet getroffen helft ongedeerd bleef. Op grond hiervan achten wij het gevaar aan werkzaamheden met dit kruit verbonden, niet grooter dan dat, waaraan men zich bij gewoon zwart buskruit blootstelt. Ook mag niet vergeten worden, dat zoo het kruit al vuur vat, dit geene ontploffing veroorzaakt, maar dat het kalm verbrandt. Wel is waar ontwikkelt zich hierbij eene kolossale vlam, die allicht brand veroorzaakt, maar een gevaarlijk explosief karakter draagt zij overigens volstrekt niet. Staal op staal of ijzer op ijzer0.65M. 0.50 M. 0.40 M. Walsroder. Nobel. Troisdorf.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 386