35 De sluiting verbitterde natuurlijk de hoofden en bevolking die daardoor leden; Pedir leed wel het meeste, toch ging in 1890, op een tijdstip dat de rijke passar te Pedir door de sluiting geheel verarmd en zoo goed als verloopen was, de kapitein-postcomman- dant geheel ongewapend een coutrabezoek brengen aan Tengkoe Pakeh, die hem was komen verwelkomen. In datzelfde jaar, toen de sluiting zoo krachtig drukte, bood Pedir het terrein op den linkeroever der Seglirivier aan, noodig voor de later intevoeren scheepvaartregelinger werd daar een blokhuis op gericht en door ons een ijzeren brug over de rivier geslagen, zonder dat al dit werk door een enkel schot van Tengkoe Pakeh's toch verbitterde onderhebbenden bemoeilijkt werd en legdeu de Atjehers onder toezicht van den kapitein-postcommandant, tegen eene geringe be taling, een flinkeu weg aan van die brug naar kampong Kramat. I'n 't begin van 1891, toen dus de sluiting nog langer en zwaar der had gedrukt, nam de chef van den staf met een opnemer het terrein op en bleef de laatste daarna, zonder eenige moeilijkheid te ondervinden, op Pedirsch grondgebied een paar dagen het terrein waterpassen. In 1891 is mede de kuststrook opgenomen door den chef van den staf met een opnemer in het eveneens gesloten staatje Telok Kroet op de Westkust en tegelijkertijd het daartegenover liggende Poeloe Raja, waar bij invoering der scheepvaartregeliug mede een etablis sement moet komen. De assistent-resident van de Westkust was hierbij tegenwoordig en bezochten deze en de chef van den staf in gezel schap vau den Radja niet alleen de kuststrook van den vasten wal, maar ook de door het gewapende volk bezette beutings. Bij het vertrek van Generaal van Teijn had deze juist aan den chef van den staf gezegd, binnenkort op dezelfde wijze Telok Semawé te bezoeken en de voor eene vestiging bestemde plaats op te nemen, maar door het optreden van den nieuwen Gouverneur is hiervan niets gekomen. Op ditzelfde Telok Semawé exerceerde nog in 1891, tijdens de sluiting, herhaaldelijk de landingsdivisie van H. M. Koning der Neder landen en heeft er ook tijdens de sluiting, steeds een Europeesche handelaar de heer Atkins gewoond.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 38