387 gevormde verbrandingsproducten nader, dan blijken zij voor een niet onbelangrijk deel uit den zoo vergiftigen kolendamp te bestaan. Bij het vuren nu met scherpe patronen valt onmiddellijk dezelfde verstikkende en benauwende lucht waar te nemen, die zich bij de hiervoor beschreven proef voordoet. Dit bewijst, dat de in den loop gevormde verbrandingsproducten zoo snel worden verspreid en afgekoeld, dat zij niet volledig kunnen verbranden en derhalve de omringende lucht in meerdere of mindere mate met kolendamp bezwan geren. Beteekent dit weinig in het vrije veld, waar het minste zuchtje ieder oogenblik eene voldoende hoeveelheid versche lucht aanvoert, in kazematten, bedekte ruimtenja overal waar lucht- verversching onvoldoende of niet verzekerd is, kan het een ernstig bezwaar zijn. Het is evenwel zeer moeielijk door laboratoriumproeven uit te maken, hoe sterk dit bezwaar zich in die omstandigheden zal doen gevoelende ervaring dient hierin uitspraak te doen. Ten slotte vermelden wij nog, dat uitvoerige proeven zijn genomen omtrent de vraag of de gebruikelijke vullingswijze der patronen, n. 1. volscheppen en afstrijken van een maatje, welks inhoud daarna in de ledige huls wordt gestort, ook bij de rookzwakke buskruit- soorten kan worden toegepast. Het resultaat was, wat het Walsroderkvrnt betreft, bevredigend bij het Noöeükruit waren de uitkomsten echter minder gunstig. Daar dit vraagpunt enkel beslist wordt door den korrelvorm en de korrel grootte en het Troisdorf kruit in beide opzichten nagenoeg geheel met het Walsroderkxmt overeenkomt, zijn deze proeven met het Trois- dorf kruit niet gehouden. Te minder bestond hiervoor ook aanleiding, omdat deze kruitsoort al zeer spoedig ongeschikt bleek te zijn voor het gebruik in de tropen. De in dit overzicht vermelde proeven hebben alzoo bij geen der drie beproefde kruitsoorten geheel bevredigende uitkomsten geleverd. Niettemin bezit het W alsroderkrmt zoovele voortreffelijke eigen schappen, dat het, naar ons gevoelen, voorloopig zonder bezwaar kan worden ingevoerd, in afwachting van het verschijnen van andere kruitsoorten, die beter voor het doel geschikt zijn. Wil men echter

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 390