422 Indien de hoofdmuiteling werkelijk grieven had gehad, dan ware hij toen ruimschoots in de gelegenheid geweest, om zich recht te verschaffen, maar alleen de zucht naar grootheid, rang en rijkdom, zette hem tot den oorlog aan. Eerst heette het dat hij mishandeld werd, daarna diende het geloof hem tot dekmantel zijner eerzuchtige bedoelingen. Zijne oogmerken ontblootte hij reeds door zich, wederrechtelijk, wereldsche en geeste lijke titels toe te eigenen. Zoo noemde hij zich: Machtige sultan, getrouwe dienaar Gods, bestemd tot hoofd eener omwenteling en opperbestuurder des legers, die aan de spits moest staan der ingewijden in de geheimen van den godsdienst; oppervorst, geroepen om den staat te regeerengezant van God en den profeet; opvolger van een goddelijk wezen, hetwelk de legers bestuurt, die zichzelf opoffert voor den roem van den Allerhoogste. Het gehuicheld antwoord vau den gewezen rijksvoogd Mangkoe Boemi schrikie den generaal niet af, om de oproerige prinsen tot hun plicht te roepen. De reden dier zachtmoedigheid sproot niet alleen voort uit afkeer van bloedvergieten, maar hij voorzag ook, dat het volk, dat zeer gehecht was aan het Ma'aramsche vorstenhuis, waartoe Dipo Negoro behoorde, het verzet niet spoedig zoude opgeven, zoo de prins zich niet onderwierp. Toen generaal de Koek echter bemerkte, dat hij langs minnelijken weg niet tot eene eindbeslissing kon geraken, en zijne grootmoedige welwillendheid slechts huichelarij en bedrog oogstte, liet hij eenige afdeelingen, in verschillende richtingen, naar Selarang, Dipo Negoro's hoofdkwartier, optrekken. De hoofdmuiteling had evenwel in tijds die plaats verlaten, en volgde de gewone vechtwijze der Inlanders, namelijk, hij vermeed groote gevechten, en bepaalde zich tot het verontrusten onzer colonnes, een tactiek, die onze geringe macht zeer afmatte. Wij laten de krijgsverrichtingen buiten beschouwing, daar zij den niet militairen lezer weinig belang zullen inboezemen en onzen kame raden voldoende bekend zjjn. De operaties werden goed geleid en voorzeker had de opstand

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 425