39 Hetzelfde verzoek om uitvoer van zijne peper van het eiland Waij, deed het in de Oostkust van Sumatra bekende bendehoofd Nja Makam; hij zou zich dan onderwerpen en als rustig burger gaan leven. Tot bespreking zijner belangen en het duidelijk maken van zijn verzoek, is hij toen bij T. Lamreng, met vergunning van het bestuur, binnen de linie geweest; zijn verzoek werd afgewezen. Br zouden nog meerdere voorbeelden zijn aantehalen van de ver meerdering van onze macht en ons gezag door de sluiting, maar ik wil daarvoor nog alleen putten uit de lezing van Schei er zelf. Hij zegt o. a. bladz. 42. „Welnu, ik beweer dat de blokkade, omdat zij vriend en vijand gelijkelijk „treft en een bestraffings- en geen bestuursmiddel is, nimmer eenig „duurzaam effect zal sorteeren, en dat zij evenmin de toenadering en „onderwerping der oorlogspartij en van den sultan zal tengevolge hebben, „als dit in 1884 het geval is geweest". Sluiting dus kan volgens Scherer geen duurzaam effect sorteeren. En wat lezen wij op bladz. 19. „Dat aan zulk een machtig Radja T. Tjihik Samaoen v. Pasangan door „een verbond van 5 kleine Radja's, waarvan er nog drie reeds door T. „Tjihik uit hun land verdreven waren, al de door hem vervoverde landstre ken in korten tijd werden ontnomen, (1) dat was een succes, dat de „Atjehers zelf niet hadden durven verwachten. Ook zou dit resultaat „zoo spoedig niet verkregen zijn geworden, als de Radja's alleen op eigen „krachten hadden moeten steunen, of alleen door de wapenen zich recht „hadden moeten verschaffen. „Hetgeen n. 1. veel er toe bijdroeg om den voor ons gunstigen afloop „dezer onderneming te bespoedigen was, dat, op mijn voorstel, de Gouver- „neur mij veroorloofde de vroeger bedoelde scheepvaartregeling op de „Pasei-streek en Pasangan toe te passen, met dien verstande, dat van „Pasangan tot Diamant punt alléén Telok Semawé voor den algemeenen „handel geopend was. Daardoor had men het in de macht te zorgen, dat er te Pasangan nagenoeg (1) Die staatjes Bajoe, Tjoenda, Kloempang doea, Nizam enSawang door Scherer onze bondgenooten genoemd, waren door hem voorzien geworden van geweren en munitie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 42