429 omstandigheden. De vechtwijze van onze gewoneInlandsche vijanden, de wijze van gebruik onzer eigen troepen, de eigenaar digheden onzer soldaten van verschillenden landaard, zijn evenveel factoren, die den doorslag behooren te geven bij het bepalen van de doelmatigste bewapening onzer infanterie. Alleen het invoeren dezer doelmatigste bewapening kan men in het belang van het Indische leger zonder voorbehoud noodzakelijk noemen. Maar dan is het ook niet juist gezien, de eenheid van bewapening met het Nederlandsche leger als noodzakelijk op den voorgrond te stellen, zelfs vóór dat nog is uitgemaakt welk geweer men in het Vaderland zal aannemen; want, als het mocht blijken dat die éénheid slechts te verkrijgen ware door terzijdestelling van de eigenaardige behoeften van het Indische leger, dan zou zij niet alleen niet noodzakelijkmaar zelfs schadelijk zijn. Voorzooyer die eenheid echter te verkrijgen zal zijn zonder te kort te doen aan de tactische eischen, in Indië te stellen, is zij wenschelijk te achten, vooral om financieele redenen, maar ook met het oog op de oefening onzer Europeesche manschappen, die uit het Nederlandsche leger overkomen, en meer in het bijzonder van hen, die, tot de Koloniale reserve behoorende, afwisselend in Nederland en in de Koloniën hebben te dienen. Daar nu deze voordeelen uit den aard der zaak ondergeschikt zullen behooren te blijven aan tactische belangen, zal aan de wensche- lijkheid der eenheid van bewapening reeds ruimschoots worden tegemoet gekomen, indien het mogelijk blijkt, de geweren voor Neder land en voor Indië door denzelfden fabrikant te doen leveren en van hetzelfde stelsel te doen zijn, maar overigens belangrijke verschil len toe te laten. Zulke verschillen zullen voor een deel wellicht reeds omvermijde- lijk zijn tengevolge van het groote verschil in klimaat, dat op de keuze der te bezigen buskruitsoort een beslissenden invloed moet uitoefenen, een invloed, die ondanks al het streven naar egaliseeren niet zal zijn weg te cijferen. De mogelijkheid bestaat trouwens, dat de algemeene eenheid der geweerstelsels voor Nederland en Indië te vereenigen zal zijn met belangrijke verschillen ten opzichte van: gewicht van het wapen, Dl. I, 1893. 28

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 432