482 Moge [men nu al in Europa bij meerdere legers bij uitsluiting tot pakjeslading zijn overgegaan en afgezien hebben van het gebruik als enkellader, algemeen is deze zienswijze evenwel niet; zoo o. a. is het Engelsche geweer, dat een magazijn voor tien patronen bevat, tevens als enkellader te bezigen. In het bijzonder voor het Indische leger acht ik dezen eisch van groot belang. In veel gevallen toch zal tegenover den Inlandschen vijand slechts een langzaam vuur noodig en nuttig zijn en in die gevallen zou een noodeloos snel vuur bepaaldelijk nadeelen hebben met het oog op de bezwaren, verbonden aan den munitie-opvoer van de operatiebasis en de uitwerking op 's vijands moreel, dat men daardoor vrijwillig zou verhoogen. Zulk een langzaam vuur is, zelfs bij een goede vuur- discipline, gemakkelijker te verkrijgen, wanneer elke patroon afzon derlijk, dan wanneer zij met geheele pakjes tegelijk in het geweer worden gebracht. Maar bij dat afgeven van een meer bedaard vuur zal het toch zeer gewenscht zijn, steeds gereed te wezen, om op elk oogenblik een zoo snel mogelijk vuur af te geven, b.v. tot het afslaan van onverwachte aanvallen met het blanke wapen. De mogelijkheid hiertoe bestaat echter slechts, wanneer men het gevuld magazijn tijdelijk kan afsluiten. Om de juistheid hiervan in te zien, dient men in het oog te houden, dat het magazijn van het in beproeving genomen geweer, wanneer het gedeeltelijk is ledig geschoten, niet kan worden bijgevuld, daar de patroonhouder eerst uit het magazijn valt nadat de laatste patroon daaruit verschoten is. Bij onze oorlogvoe ring komt het echter herhaaldelijk voor, dat de enkele manschappen of troepenafdeelingen slechts korten tijd achtereen hebben te vuren. Gedurende de talrijke vuurpauzen zullen dan evenwel de manschap pen slechts één of enkele patronen in het magazijn hebben en dienten gevolge bij plotseling voorkomende gelegenheden, wanneer de maximum- vuursnelheid van overwegend belang zou zijn, slechts over een klein deel van de goede eigenschappen van hun wapen kunnen be schikken. Daarbij komt nog, dat het ledig zijn van het magazijn slechts wordt aangekondigd door het op den grond vallen van den patroonhouder,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 435