434 dus stellig geen geweer aan te nemen, zwaarder dan het Italiaansche. Kan men nog verder gaan met. de gewichtsvermindering een quaestie die voor ons in ieder geval van meer belang is dan voor Europeesche legers des te beter. Met betrekking tot den terug stoot, die bij het Italiaansche geweer 11/2 maal kleiner is dan bij het Duitsche, zou dat blijkbaar wel mogelijk zijn. Maar het gewicht van het geheele wapen is nog van tal van andere factoren afhankelijk. Om eenige daarvan hier slechts met een enkel woord in herinnering te brengen^ zij aangestipt, dat bij de vermindering van het kaliber der nieuwe geweren het gewicht van het projectiel aanzienlijk moest afnemen, wilde men niet vervallen in de nadeelen, verbonden aan een te groote lengte van den kogel, of besluiten tot het aannemen van een metaal van veel grooter soortelijk gewicht dan zacht, of hard lood, waartoe het Wolfram metaal tegenwoordig reeds van verschillende zijden warm aanbevolen wordt, zonder evenwel nog ergens te zijn ingevoerd. Om nu aan die lichtere projectielen tot op groote afstanden een voldoende hoeveelheid levende kracht te verzekeren, zijn zeer belang rijke aanvankelijke snelheden onmisbaar en deze zijn alleen te verkrijgen door het ontwikkelen van zeer hooge gasspanningen gedurende de beweging van het projectiel in den loop, bij een voldoende lengte van den loop zeiven. De hiervoor vereischte metaaldikte en lengte van den loop beheer- schen in de eerste plaats het minimum-gewicht van het geheele wapen. Verder komen in aanmerking de eischen van voldoende stevigheid van alle onderdeeleo voor oorlogsgebruik en die van het gebruik als stootwapen, waarvoor niet alleen een zekere lengte van het geweer met bajonet, maar tevens een zeker gewicht als minimum gewenscht is. Op dit laatste is zeker in Indië meer nadruk te leggen, dan zulks in Europeesche legers noodig is. Alles samengenomen, is het dus a priori niet te zeggen, of voor onze infanterie een geweer van 6.5 mM. zou kunnen worden vervaar digd, dat voldoende eigenschappen als vuur- en stootwapen zou paren aan een nog geringer gewicht dan het Italiaanschemaar veilig mag men aannemen, dat althans een grooter gewicht niet noodig en dus zeer ongewenscht is.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 437