454 De adjudanten in het militaire commandement van Palembang en Amboina en Ternate zijn minder gelukkig, ze worden beschouwd als tot den bataljonsstaf te behooren en krijgen gewoon infanterie- traktement. Is het oppervlakkig reeds vreemd, om hier Palembang en de Molukken uit te sluiten, de zaak krijgt, nog een zonderlinger aanzien als men bedenkt, dat de adjudanten in die streken tegelijkertijd de functiën van gewestelijk, plaatselijk en bataljons-adjudant vervullen en voor dien zeer drukken werkkring minder betaling erlangen, dan de heeren ter Sumatra's Oostkust, Pontianak, Bandjermasin en Makassar, die alleen als gewestelijk adjudant optreden. Ik voorzie van het maken van dit onderscheid weinig goeds; de best betaalde en het minste werk gevende betrekkingen zullen natuur lijk het ijverigst gezocht worden en hierdoor een concurrentie worden in 't leven geroepen die het beter is bijtijds te voorkomen. Men geve de onderscheidene categorieën adjudanten of allen infante- rie-inkomsten plus paardenfourage of allen stafsinkomstenook met de eerste regeling echter zouden zij, dunkt mij, gaarne genoegen nemen. Een infanterist.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 457