456 Ie Hoofdstuk. Geschiedkundig overzicht. Alvorens er sprake kon zijn van geweren, moest eerst hei buskruit uitgevonden zijn. Wanneer dit geschied is, kan men met zekerheid niet bepalen. Over het algemeen noemt men als uitvinder Barth Schwarz, die in de 14° eeuw leefde, doch verschillende punten wijzen er op, dat deze uitvinding reeds vroeger moet geschied zijn. Eenige dier punten, uit de historie overgenomen, zijn a. De Chineezen lieten voor onze tijdrekening rotsen door kruit springen b. Op Java werd in de 11° of 12e eeuw een geweer opgegraven, waaruit bleek dat er met kruit uit geschoten was c. Omstreeks de 14e eeuw is er van vuurwapenen sprake in de oorlogen tegen de Mooren, n.l. 1320 beleg van Alicante, 1342 beleg van Algesiras, 1346 veldslag bij Crecy, 1347 beleg van Calais; d. In 1364 werden te Perugia 500 buksen vervaardigd; e. In het archief van de stad Augsburg is eene rekening gevonden uit 1372, waarop een post uitgetrokken was tot het vervaardigen van bussen waaruit vuur werd geschoten. Dat in den beginne de geweren (waaronder men verstaat die wapenen, waaruit met kruit geschoten werd), verre achter stonden bij de toen bestaande bogen, ligt, dunkt mij, wel voor de hand, vooral als men weet dat de toen bestaande hand- en voetboogschutters en ook zelfs de kruisboogschutters zoo geoefend waren, dat sommigen in één minuut 12 pijlen verschoten met goede trefkans tot op 300 pas. Het buskruit, toen in wording, heeft wat samenstelling aangaat, door den loop der tijden weinig verandering ondergaan. Steeds bleef de verhouding 3/4 salpeter, het overige houtskool en zwavel. Binnen weinige jaren zal het zwarte buskruit voor de oorlogswapenen tot de geschiedenis behooren; het tegenwoordige kleine kaliber stelde andere eischenmen moest een andere stof zoeken men vond die en het bleek dat het nieuwe voortdrijvingsmiddel tevens de eigenschap bezat van weinig rook te maken, zoodat er nu een streven is ontstaan, om het zoogenaamde rookzwakke kruit te volmaken. Bij de invoering van het kruit had men oogenblikkelijk 2 soorten van wapens, draagbare en niet draagbare, de laatste soort is lang

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 459