42 Kwam dit nu door de scheepvaartregeling Neen, door de sluitingmaar zij onderwierpen zich zoo spoedig aan onzen wil omdat zij voelden, dat die sluitiDg hen van de voordeelen der scheepvaartregeling uitsloot. Ook tijdens de sluiting van Generaal van Teijn, die bij volgen van bevelen niet dadelijke voordeelen in 't vooruitzicht stelde, voelde men onze groote macht en gehoorzaamde. In 't einde van 1890 toch verlangde de luit. ter zee lekl. Jeekel, commandant van H. M. Batavia, dat Pasangan 25 achterlaad kara bijnen zou uitleveren. Pasangan gehoorzaamde, T. Maharadja Djempah bracht ze aan boord. In Gedong, zoo zagen wij, hadden onze met geweren en munitie geholpen bondgenooten geen succes met de wapenen en toch legde Gedong het hoofd in den schoot. Dit was dan ook te verwachten en zou door de sluiting, met de voordeelen der scheepvaartregeling in 't vooruitzicht, verkregen zijn, zonder dat men de kleine z. g. bondgenooten tegen Gedong had laten vechten. Waarom heeft dan de door den Generaal van Teijn in 't begin van 1890 ingevoerde algemeene sluiting van Noord- en Westkust in verband met de scheepvaartregeling op de Oostkust de onderwerping nog niet ten gevolge gehad? Dit is algemeen bekend. De Generaal had bij zijn vertrek met de sluiting, die op oordeelkundige wijze, met ijzeren wilskracht en energie was ingevoerd en doorgezet, dank zij vooral de marine, groote resultaten bereikt. Wat hij daaromtrent aan de Regeering meldde was geheel naar waarheid geschetst, zonder overdrijving en zonder dat de toestand in eenig opzicht te rooskleurig was voorgesteld. Vreezende, dat bij zijn opvolger de wagen weer uit het goede spoor zou raken als deze de eigenaardige denkbeelden uitvoerde, die hij op Batavia verkondigde en die, in 's lands belang, naar Atjeh geschre-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 45