480 Dipo Negoro's wensch was, ongestoord te Kedjawang te vertoeven, totdat de generaal zoude geantwoord hebben, weshalve den kolonel verzocht werd, maatregelen te treffen, opdat te Kedjawang de noodige woningen in gereedheid gebracht werden. Kolonel Cleerens, die tijdelijk het commando voerde, (generaal de Koek was te Batavia, om den nieuwbenoemden landvoogd te begroe ten) was zeer ontstemd over den aanmatigenden toon der beide afge zanten de taal was bovendien al te gebiedend voor zendelingen van een vogelvrij verklaarden rebel. Hij antwoordde toornig dat de Regeering niet meer met Dipo Negoro wenschte te onderhandelen, noch van voorwaarden wilde hoo- ren, maar den oorlog met kracht zoude voortzetten. De gezanten bogen nu allerdeemoedigst, en het was hun aan te zien, dat zij op zulk een antwoord niet voorbereid waren. Ka een aarzelend zwijgen hervatte de hoogepriester het woord, verzekerde dat zijn gebieder den oorlog moede was en gaarne weer in vrede en oprechte vriendschap met het Ned. Indische Gouver nement wilde leven. Kolonel Cleerens, ofschoon innerlijk verheugd over dit voornemen van Dipo Negoro, liet zulks niet blijken en antwoordde, dat hij den prins ongaarne ontmoette, wijl er geen waarborgen waren voor diens oprechtheid. Nogmaals verzekerden de gezanten dat zij in waarheid en ernst gesproken hadden, waarna kolonel Cleerens te kennen gaf, dat hij zoude afwijken van zijne instructies, (die, onder meer, luidden, Dipo Negoro nimmer een rustig verblijf te gunnen) en, op eigen verant woordelijkheid het verzoek zoude inwilligen, mits Dipo Negoro beloofde, gedurende het verblijf te Kedjawang geen pogingen aan te wenden om zijn gevolg te vermeerderen. Kolonel Cleerens, die den opperbevelhebber van de plaatshebbende afwijking der instructies kennis moest geven, zoude tevens aan Zijne Excellentie vragen, of Dipo Negoro zijue verzoeken van uit Kedjawang mocht richten, instede van uit de wildernis, waar hij met gebrek en ellende te kampen had, welke verzoeken echter eerst na diens onder werping in overweging konden genomen worden. Mocht Dipo Negoro geen genoegen nemen met des generaals

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 483