Hierboven reeds wees ik er op, dat ziekte, van de eehtgenoote en opvoeding van kinderen de redenen zijn, die velen naar eene deta- cheering doen verlangenblijkbaar echter worden deze motieven bij het Opperbestuur als weinig gewicht in de schaal leggend beschouwd, want zuinigheidshalve is het regel om in de eerste plaats de ongehuwden en daarna de gehuwden zonder kinderen uit de candida- ten uit te kiezen. Eu toch zou, nu men van de grondbedoelingen van het Koninklijk besluit van 1871 afwijkt en de toen vastgestelde voorwaarden als een wassen neus beschouwt, juist de categorie officieren, hierboven door majoor Haver Droeze bedoeld, in de eerste plaats door eene detacheering gebaat worden. Bovendien vergete men niet. dat voor officieren, die hun gezin wegens gezondheidsredenen en met zeer groote financieele opofferingen naar Nederland moeten zenden, en in 't algemeen voor alle gehuwde en ongehuwde officieren met eenige kinderen eene vereeniging dei- beide legers het grootste geldelijke koopje zou zijn, dat men hun zou kunnen bereiden. Hoe groot de financieele zorgen ook zijn voor iemand die zijn gezin in Europa heeft, ze zullen maar kinderspel zijn bij die welke die zelfde officier zal hebben als hij met dat gezin in 't moederland op Hollaudsch traktement wordt gebracht. Thans kan hij de zijnen in Nederland onderhouden en zelf in Indië nog behoorlijk leven, terwijl het geheele huishouden op het Westersch traktement onvoor waardelijk tot armoede, teu minste tot dat hetwelk wij in de Oost armoede noemen, zal gedoemd worden. Gevoelt men dus mededoogen met de officieren, die in den door den spreker in Krijgswetenschap bedoelden toestand verkeeren, dan verergere men dezen niet door tot eene vereeniging over te gaau, maar kome men huu eenigszins met eene detacheering tegemoet. Eindelijk nog een enkel woord naar aanleiding van de volgende zinsnede Bovendien geven de detaclieeringen, zoowel in Nederland als in ludië, „nu en dan onvermijdelijk aanleiding tot min of meer seheeve verhou dingen tengevolge van verschil in leeftijd en van auoienneteit als officiér „en in den actueelen rang tusschen de officieren der beide legers. En

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 498