50(5 Eindelijk nog vind ik aanleiding om de aandacht te vestigen op art. X der concept-regeling, luidende als volgt „De officieren der 2® categorie nemen deel aan de Weduwen- en Weezen- „kas der officieren van het Nederlandsche Leger. „Deze quaestie zou later nader geregeld kunnen worden. Ik heb er altijd iets pijnlijks in gevonden, dat eene vrouw, wier echtgenoot, een Hollandsch officier, in de tropen komt te sterven, met het pensioen van de Nederlandsche Weduwen- en Weezenkas wordt afgescheept. Zonder eenigen twijfel is 's mans sterftekans, door zijn verblijf in de Koloniën grooter geworden dan wanneer hij in Nederland was gebleven. Blijft hij leven en komt hij gezond en wel in Nederland terug, dan vindt hij voor de doorgestane gevaren eene belooning in het hem later wachtende grooter pensioen en den korteren tijd, dien hij behoeft te dienen, om op dat pensioen te kunnen aanspraak maken. Yoor de weduwe en de kinderen ziet de toestand er echter geheel anders uit. Wanneer de man sneuvelt of hij komt op eene andere wijze ten gevolge van bevolen dienstverrichtingen om het leven, dan krijgen de achtergelaten betrekkingen ten minste het zoogenaamde landspensioen en vinden zij daarin een kleine vergoeding voor het offer, dat de man en vader aan het Vaderland gebracht heeft. Maar het komt ook dikwijls voor, dat het hoofd van het huisgezin sterft ten gevolge van oorzaken, die een rechtstreeksch gevolg zijn van zijn verblijf in Indië en toch niet onder de op landspensioen rechtgevende rubriek kunnen gebracht worden. Deze gevallen, en ze komen veel menigvuldiger voor dan de eerste, doemen de weduwe en kinderen tot armoede, die te grooter zal zijn, naarmate het gezin zich langer aan de betrekkelijke Indische weelde heeft leereu gewennen. Het is dus een feit, dat de betrekkingen van de in de tropen over leden Nederlandsche officieren de dupes zijn der detacheeringen en bij verwezenlijking van de plannen van den majoor Haver Droeze ook de lasten zullen dragen van de omstandigheden, waarin de officieren der 2' categorie zullen komen te verkeeren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 509