523 wg sin X 2n' cos a v2 X 2 sin v2 sin 2 v2 w sin 2 v. 9 y verheffing, iv x horizontale worpsverheid a elevatiehoek, v aanvankelijke snelheid g versnelling der zwaartekracht. De eischen, die men aan een vuurwapen als oorlogswapen mag stellen in den tegenwoordigen tijd en in de toekomst, zijn in hoofdzaak le. Voldoende juistheidsschot op korte afstanden (5 a 600 M.); 2e. Bestreken ruimte, zoo groot mogelijk 3e. Voldoende indringingsvermogen 4e. Zoo gering mogelijke terugstoot; 5e. Zoo groot mogelijke vuursnelheid. Gaan wij in 'r kort, ieder dezer eischen na: le. Een voldoend juistheidsschot heeft het Vederlandsch Infanterie geweer; tot op 4 a 450 M. is de baan bestreken en tot op 500 M. heeft men trefkans op kleine doelen, bijv. meerdere naast eikander staande manschappen. A. 2e. Bestreken ruimte zoover mogelijk wordt in de eerste plaats verkregen door eene groote aanvangssnelheid, hetgeen direct blijkt uit de formule voor de kogelbaan en wel die voor W 9 Biijft bij eenzelfde geweer evengroot, dan zal door V0 grooter te nemen W ook grooter worden. Op welke wijze kan nu V0 grooter worden le. Door buskruit, dat veel gas ontwikkelt; 2e. Door de lading groot te nemen. Deze kan echter niet onbe perkt groot genomen worden, omdat bij onze lading van 5 gram, nu reeds veel buskruit onverbrand den loop verlaat en dus dat gedeelte niet medewerkt tot het vergrooten der aanvangssnelheid. Deze bezwaren zijn, nu de rookzwakke buskruitsoorten meer en meer op den voorgrond treden, vervallen, daar men nu uitstekende resultaten krijgt met zeer kleine ladingen, die zelfs de huls niet geheel vullen zoo heeft een geweer van 7.65 mM. kaliber eene lading van 2.85 gram kruit, aanvangssnelheid 620 M. en het geweer 6.5 mM. kaliber eene V 2 sin 2 cc

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 526