49 band met de door de hoofden op de kuststaten geteekende 18 artikelen, die regeling gemaakt zou hebben tot een middel om daarmede de onderwerping af te dwingen. Met deze uitbreiding bedoel ik de regeling der inkomsten, die de scheep vaartregeling gelegenheid geeft te trekken en waarop de 18 artikelen ons recht geven. Die verklaring in 18 artikelen en acte van bevestiging, zooals ze tegenwoordig door de hoofden van de Onderhoorigheden geteekend worden, vindt men hierachter als bijl. II;eenige wijziging daarin is noodig. Onze inkomsten moeten bestaan in a. Vaste inkomsten, als: l6 de hatsil, die vroeger den sultan toekwam, kan desverkiezende nog wat verhoogd worden. 2e invoerrechten -door ons zelf te regelen nadat het recht van heffing tegen eene billijke schadeloosstelling van de hoofden zal zijn overgenomen conform art. 6. 36 invoering van de opiumpacht en c. q. die van andere middelen. Opiumregie is misschien nog beter. b. Bijzondere inkomsten, dat zijnboeten. Het hoofdvoedsel rijst moet vrij van invoerrecht zijn en ook moeten door ons geen uitvoerrechten geheven worden, dit laatste niet omdat daardoor de producten te duur aan de markt komen, hetgeen de cultuur niet aanmoedigt. De invoerrechten kunnen, als zij met oordeel geregeld en vooral niet te laag gesteld worden, op die artikelen van weelde, waarop de Atjehers verzot zijn, een aanmerkelijke bron van inkomsten opleveren en ook de opiumpacht of regie zal weldra groote sommen in 's lands kas doen vloeien. In 1890 bood een Europeesche firma aan, om bij invoering van de scheepvaartregeling, voor het eerste jaar den ver koop van opium te pachten tegen f 250,000 's maands en volgens hare berekening zou zij na dat eerste jaar, wel durven gaan tot f 400,000 's maands. Men moet dus niet, (zooals vóór de sluiting geschiedde, aan hoofden op Groot-Atjeh die buiten de linie wonen) tegen betaling van f 200 of f 300 eene licentie verstrekken voor den invoer van Dl. I, 1892. 4 I

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 52