534 Het gevolg van een en ander was, dat de studie der tactiek thans op eene hoogte staat, die bezwaarlijk nog stijgen kan, tenzij in de toekomst de berichten van gevechten veel juister en veel nauwkeuriger worden dan ze tot nog toe waren. Want aan de gevechtsberichten zelf kleeft nog te veel onwaars, èn ten gevolge van gebrek aan moed van sommigen om voor begane fouten uit te komen als die verborgen kunnen gehouden worden, èn door zucht tot roem van anderen, die hunne daden steeds trachten te vergrooten als dit mogelijk is, èn als gevolg van gebrekkige of verkeerde waarneming. Vermeerdering van tactische kennis zal dan ook in de toekomst alleen worden verkregen door verbetering van gevechtsberichten, die alleen dau te verwachten is, als de officieren het opmaken van die berichten gaan beschouwen als een zaak waarmede hun eer en geweten gemoeid zijn, en als de verkondigers van „strikte waarheid volgens eigen meening'' minder kans gaan loopen van onder de rubriek „onhandige menschen" te worden gerangschikt. De studie der tactiek, het vergelijkend onderzoek van de resultaten der gevechtshandelingen volgens de beschikbare gegevens en het beproevend onderzoek van den invloed van nieuwe strijdmiddelen op de te nemen tactische maatregelen, werd echter hoe langer hoe moeilijker en hoe langer hoe meer tijdroovend. Zij eischt om vrucht dragend te zijn bovendien eene groote hoeveelheid militaire kennis op elk gebied, een helder verstand en bovenal eene groote gave van juiste appreciatie en van practischen geest. Geen wonder dat het dan ook jarenlange studie kost eer de officier zich een op wetenschappelijk onderzoek en philosofische beschouwingen gegrond eigen tactisch oordeel kan vormen, en geen wonder dan ook dat de troepenofficier in den regel den daartoe vereischten tijd en gelegenheid niet kan vinden, omdat zijn eigenlijke werkkring, n.l. de opleiding van zijn troep, daar al te veel onder zou lijden. Onder deze omstandigheden moet het legerbestuur zijne officieren te hulp komen en moet het zich positief uitspreken omtrent de tactische beginselen, die het als waar erkent en waarnaar het wil, dat door elkeen, die in het gevecht bevel voert, zal worden gehandeld. Geldt dit bovenstaande voor alle legers in het algemeen, zeer sterk

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 537