536 eens bedrogen uitkomen, doch meestal zal men er, als het voor schrift goed is, de beste vruchten van plukken. Evenwel, strenge toepassing worde nimmer gevergd, doch wel ver langd dat afwijkingen van de voorgeschreven regels worden gemotiveerd Tactische studiën moeten zooveel mogelijk worden aangemoedigd, strenge critiek der gegeven voorschriften veroorloofd, zoowel in weten schappelijke bijeenkomsten als in geschriften, doch afwijking van de voorschriften worde niet geduld, noch op het excercitieveld, nóch bij manoeuvres. Alleen in het werkelijke gevecht worden zij veroorloofd, doch dan ook ter volle verantwoordelijkheid van hem, die ze gelastte of beging. 2. Over de hoofdbeginselen waarvan men bij de samenstelling van een gevechtsvoorschrift moet uitgaan. In algemeenen zin kan men als eerste beginsel aannemen dat de voorschriften voor het gevecht rekening moeten houden met den graad van ontwikkeling der personen voor wie zij bestemd zijn Zoo moeten gevechtsvoorschriften voor officieren aan geheel andere eischen voldoen, dan die bestemd voor onderofficieren of soldaten. Behooren de laatste in eugen kring alleen de plichten als strijder aan te geven, die voor den onderofficier alleen zijn plichten als tusschenpersoon tusschen den officier en den troep te omvatten, die voor den officier behooren te voldoen aan den eisch, dat zij den troepenleider den weg aangeven, dien hij volgen moet om zijn troep eerstens goed in gevecht te brengen en tweedens er goed uit te halen Maar zelfs de uitsluitend voor officieren bestemde voorschriften kunnen niet altijd gelijk zijn, en moeien de legerbesturen bij de samen stelling er van wel degelijk rekening houden met den graad van ontwikkeling en den geest van een officierskorps. Ook is het duidelijk dat b.v. schutterij- of reserveofficieren andere, meer gedetailleerde voorschriften zullen behoeven dan officieren van het actieve leger. In dit eerste beginsel ligt eeue waarschuwing opgesloten om voor zichtig te zijn bij de vergelijkende beoordeeling van de gevechts- voorschrifteu der verschillende legers, daar het op grond van dit beginsel te verwachten is, dat b.v. voorschriften voor het Duitsche

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 539