RB9 gemakkelijker of moeilijker aanvulling van munitie enz Zij moeten rekening houden met de vechtwijze der vijanden tegenover wie men kan komen te staan, en met de bijzondere eischen, die het klimaat aan de krachtsontwikkeling stelt, beide van mensch en van dier. In verband met het hierboven gezegde moeten gevechtsvoorschriften voor koloniale legers b.v. rekening houden met eigen troepen van verschillende moreele en ook physieke waarde, met beschaafde, half beschaafde en geheel onbeschaafde vijanden in geregelde legers of in benden optredend, met eene betere eigen bewapening tegenover den Inlandschen en met eene somtijds inferieure bewapening tegenover den Europeeschen vijand Zoo moeten zij rekening houden met een meestal onbekend en zeer bedekt gevechtsterrein, ongunstig voor de troepenverplaatsing en voor het troepenverband, waarop èn aanvoer van munitie èn aanvoer van verplegingsmiddelen èn vervoer van gewonden in den regel uiterst moeilijk zijn. En niet het minst van alles moeten zij rekening houden met de afmattende werking van een klimaat, dat geen enkele fout of verzuim in de verpleging en geen enkele overmatige krachtsinspanning onge straft laat. Behalve deze algemeene grondbeginselen, die men bij de samen stelling van gevechtsvoorschriften in het ong moet houden, moeten die voorschriften nog aan verschillende eischen voldoen die niet zoo onmiddellijk voor de hand liggen en die het best kunnen worden opgespoord uit een vergelijkend overzicht van eenige vreemde ge vechtsvoorschriften, welk overzicht in het volgend hoofdstuk zal gegeven worden 3. Beknoptvergelijkend overzicht van verschillende bestaande gevechtsvoorschriften a. De Duitsche gevechtsvoorschriften. Deze zijn te vinden in de tweede afdeeling van het excercitie- reglement van 1 September 1888. Ze vangen in de „algemeene grondbeginselen" aan met te wijzen op het verband tusschen de opleiding en het gevecht van den troep, waarbij de nadruk gelegd wordt op eene zorgvuldige en eenvormige

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 542