547 Voor de taak der artillerie, cavalerie en genie in het gevecht wordt verwezen naar de speciale reglementen van die wapens en naar het „reglement sur le service en campagne". De regels die voor de divisie zelf' volgen, betreffen de bestudeering van het terrein met behulp van de kaart, enkele plichten van de cavaleiie, het gevecht van de voorhoede en de verkenning, den artilleries!rijd, den aanval, de vervolging en den terugtocht. Ze geven in weinig woorden een vrij helder beeld van het gevecht der verbonden wapens, waarover het Duitsche reglement een diep stilzwijgen bewaart. Deze regels worden nog een weinig uitgewerkt in het 10 hoofdstuk van den velddienst, doch ware het wenschelijk dat inen in stede van twee elkaar aanvullende voorschriften één enkel voorschrift gegeven Over het algemeen genomen zijn de Fransche voorschriften duide lijker dan de Duitsche. Hunne waarden zijn natuurlijk betrekkelijk. Zoo ergens, dan geldt hier wel de vroeger gegeven waarschuwing om ze elk voor zich te besehouweu in verband met het karakter van het volk, waarvoor ze moeten dienen* had. Wiesbaden8 April 1893. Wordt vervolgd J. J. B. Fanoy, 1" luitenant.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 550