555 de vergunning om langs ongewone wegen te repatrieeren zal worden verleend, en daardoor aan het jonge geslacht de gelegenheid worden geboden, om meer van de wereld te zien dan ons gegeven is geworden. Mag ik verder de hier en daar opgevangen geruchten gelooven, dan staan er nog meer liberaliteiten op het programma en zou het niet onmogelijk zijn, dat in stede van binnenlandsche verloven we gens ziekte of om particuliere aangelegenheden, verloven voor gelijken duur naar omliggende Koloniën zullen worden verleend. Ziedaar een niet geringe gunst, die, als zij ooit wordt verleend, door het officierskorps wel hoog in eere mag worden gehouden. Guller en welgemeender kan het niet en ongetwijfeld zal van deze gelegenheid een ruim en gepast gebruik worden gemaakt. Meer heil dan van een verblijf in de bovenlanden van Java verwacht ik van een uitstapje naar vreemde en belangwekkende landen, waar in ruime mate de middelen te vinden zijn, die elk krank Indiër boven alles noodig heeft, dat zijn: ontspanning en afleiding. Kon bij verloven voor ziekte vrije passage heen en weer naar en van het herstellingsoord worden verleend, dan zou zulk een reis bin nen het bereik van nagenoeg elkeen vallen en zulk een hooggewaar deerd uitstapje blijken, dat de buitenlandsche verloven hoogst ver moedelijk belangrijk in aantal zouden afnemen. Mijne lezers zien dus, dat ten opzichte van de verloven in de toekomst schitterende vooruitzichten worden geopend en dat het thans komende geslacht te dien aanzien in heel wat gunstiger voorwaar den zal verkeeren dan de oudjes die thans reeds met één been in hun pensioen staan. Nu ten opzichte van het verleenen van verloven op dit oogenblik zulke vrijgevige denkbeelden schijnen te bestaan, is het misschien goed, om er eens op te wijzen, dat de officieren van het Indisch leger althans wanneer hun niet een geneeskundig certificaat is uitgereikt geen recht hebben op een jaarlijksch binuenlandsch verlof van korten duur. Tot dusverre is van dat gemis nog weinig practisch bezwaar onder vonden, omdat de commuuicatiën in Iudië zoo moeielijk en kostbaar waren, dat nagenoeg niemand er aan denken kon, om zich anders dan bij hooge uitzondering en dringende noodzakelijkheid van zijne woon plaats te verwijderen en dientengevolge de verlofsaanvragen zoo

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 558